mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนทุกคนต้องรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

มีประเพณีที่ดีงามของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในศาสนจักร พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ” (มัทธิว 28:19) สมาชิกศาสนจักรถือเป็นเกียรติที่ได้แสดงความรักต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้าโดยแบ่งปันพระกิตติคุณ

โดยทั่วไปผู้สอนศาสนาเริ่มรับใช้เมื่อพวกเขาอายุ 19 ถึง 21 ปี ผู้อาวุโสที่เกษียณแล้ว ชาย หญิง และคู่สามีภรรยาจำนวนมากรับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน ผู้สอนศาสนารับใช้ตั้งแต่ 18 เดือนถึง 2 ปี งานเผยแผ่เป็นงานอาสาสมัครและผู้สอนศาสนาไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการรับใช้ ผู้สอนศาสนามาจากทั่วโลกและพวกเขารับใช้ไม่ว่าศาสนจักรจะเรียกไปที่ใด ขณะรับใช้เต็มเวลาผู้สอนศาสนาคือตัวแทนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

  • ผมเชื่อว่าเรามีการเรียกจากพระบิดาบนสวรรค์ให้รับใช้พี่น้องชายหญิงของเรา อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงมอบสิทธิ์แก่มนุษย์ทุกคนที่จะเลือกด้วยตนเองว่าจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่ ผมรู้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้ผมไปและผมก็อยากไป ผู้สอนศาสนาหลายคนเล่าให้ผมฟังว่าการรับใช้งานเผยแผ่นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด และผมต้องการสัมผัสปีตินั้น ผมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับผู้สอนศาสนาทั้งหลายผู้ช่วยนำความอบอุ่นและสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณผม ผมขอบพระทัยพระองค์สำหรับโอกาสในการรับใช้ ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะ​ทรง​เตรียมทาง​ไว้​ให้​​ผม​​ทำได้​สำเร็จ​ใน​สิ่ง​ที่​ทรง​ขอให้​ผมทำ 1 นีไฟ 3:7 แสดงเพิ่มเติม

  • คำตอบง่ายๆ คือ ไม่ครับ - ถึงแม้เด็กหนุ่มวัย 19 ปีจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา ถึงแม้ผมจะเติบโตมากับศาสนจักร แต่ผมไม่ได้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา นั่นเป็นการเลือกของผมอันเกิดจากพัฒนาการทางวิญญาณของผม ณ ช่วงเวลานั้นของชีวิต นั่นเป็นการเลือกส่วนตัวที่สำคัญสำหรับผมและผมดีใจที่ได้เลือกเช่นนั้น ผมมีเพื่อนดีๆ มีคนในครอบครัวมากมายที่รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา ผมได้รับพรให้มีตำแหน่งในศาสนจักรซึ่งได้เห็นเยาวชนชายที่มีค่าควรและมีความพร้อมทางวิญญาณเลือกรับใช้งานเผยแผ่ ผู้สอนศาสนาเหล่านี้ลงเอยด้วยการมีประสบการณ์ยอดเยี่ยมและเป็นผู้สอนศาสนาที่มีพลัง แต่ศาสนจักรเข้าใจดีว่าเราทุกคนต่างมีเส้นทางทางวิญญาณของตนเองและใช่ว่าเยาวชนชายทุกคนจะพร้อมรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาเมื่ออายุ 19 ปี แน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ผมขอบคุณอิสรภาพส่วนตัวและหน้าที่รับผิดชอบที่ศาสนจักรมอบให้ผมตัดสินใจเองและอยู่ในเส้นทางทางวิญญาณของตนเองต่อไป ผมจะไม่เป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ในวันนี้ถ้าไม่ทำหน้าที่รับผิดชอบนั้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา