mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดผู้สอนศาสนามอรมอนจึงเผยแผ่ศาสนา

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ” (มัทธิว 28:19) ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ สมาชิกศาสนจักรนี้กระตือรือร้นเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ต่อทุกคนที่ยินดีรับฟัง

คาร์ลอส อี. อาเซย์ ผู้นำศาสนจักรคนหนึ่งกล่าวว่า “(มี) ปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์เมื่อแสงของพระกิตติคุณส่องสว่างในชีวิตพวกเขา ดูเหมือนแสงแห่งความจริงจุดประกายความปรารถนาให้อยากแบ่งปันแทบจะโดยทันที เมื่อความรู้ใหม่ขยายความคิดของเรา เราอยากให้คนอื่นรู้ เมื่ออิทธิพลสวรรค์ยกระดับวิญญาณเรา เราอยากให้คนอื่นรู้สึก และเมื่อชีวิตเราเปี่ยมด้วยความดี เราอยากให้อื่นได้รับประสบการณ์ทำนองเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารัก”

ท่านอาจเคยเห็นผู้สอนศาสนาขี่จักรยานหรือเดินไปแบ่งปันข่าวสารตามบ้าน พวกเขากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเสาะหาคนที่อาจจะสนใจเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ตนเองมีความสุข ผู้สอนศาสนารับใช้เป็นคู่ เพราะเมื่อมี “พยานสองสามปาก … ทุกคำจะเป็นหลักฐานได้” (มัทธิว 18:16) ผู้สอนศาสนาอาสารับใช้เต็มเวลาในช่วงเวลาสิบแปดเดือนถึงสองปี

  • ผมกับคุณไม่ใช่ผู้รู้ความจริงโดยไร้ข้อบกพร่อง เราพยายามอย่างสุดความสามารถกับข้อมูลที่เรามี ความเชื่อและอคติต่างๆ ที่เรามีมาแต่เดิม รวมทั้งสิ่งดึงดูดใจหรือไม่น่าดึงดูดใจที่รายล้อมเรา เพราะว่าเราไม่ดีพร้อม ผมและคุณจึงแบ่งปันกันถึงสิ่งเราเรียนรู้-โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่เราแบ่งปันคือเส้นทางไปสู่พรอันยิ่งใหญ่ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา