mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นสมาชิกองค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ อีกสองพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตรในจุดประสงค์ แต่เป็นองค์สัตภาวะแยกกัน พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านโจเซฟ สมิธดังนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก แต่เป็นรูปกายที่เป็นวิญญาณ หากไม่เป็นเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในเราไม่ได้ (หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:22)

พันธกิจพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเป็นพยานของพระบิดาและพระบุตร เปิดเผยความจริง (พระคัมภีร์มอรมอน, โมโรไน 10:4,5) ปลอบโยนเรา (ยอห์น 14:26) และชำระเราให้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางและครูจากเบื้องบน

  • พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิกองค์หนึ่งในตรีเอกานุภาพหรือพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระสัตภาวะที่เป็นวิญญาณ พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์สื่อสารกับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนความจริงแก่เราทุกเรื่อง ส่วนหนึ่งของบัพติศมา ดิฉันรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งแปลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของดิฉัน ตราบใดที่ดิฉันยังคงมีค่าควร แม้ก่อนบัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังสามารถตรัสกับใจและความนึกคิดของเราได้ และทรงบอกเราว่าสิ่งใดคือความจริง หลังบัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับเราเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับพระคริสต์เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา