mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

พระคำแห่งปัญญาที่ชาวมอรมอนพูดถึงคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ร่างกายเราเป็นของประทานล้ำค่าจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยรักษาร่างกายและจิตใจเราให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานกฎแห่งสุขภาพให้โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1833 กฎนี้เรียกว่าพระคำแห่งปัญญา (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 89:1-21)

นอกจากจะเน้นประโยชน์ของการรับประทานอาหารถูกหลักรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพวิญญาณแล้ว พระผู้เป็นเจ้ายังตรัสห้ามไม่ให้ใช้:

  • ยาสูบ
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • กาแฟและชา
  • ยาผิดกฎหมาย

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรยิ่งใหญ่ทางร่างกายและทางวิญญาณกับคนที่ทำตามพระคำแห่งปัญญา ปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมหลักธรรมเดียวกันบางข้อที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อน

  • พระคำแห่งปัญญาคือพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผ่านโจเซฟ สมิธเพื่อสอนเราให้รู้จักวิธีเคารพร่างกายของเรา ส่วนซึ่งเป็นที่รู้จักดีของพระคำแห่งปัญญาคือการห้ามเราจากการใช้ยาเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำชาและกาแฟ แต่พระคำแห่งปัญญายังสอนเราด้วยว่าเราควรรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช เพื่อที่เราจะได้รักษาร่างกายให้แข็งแรง และหากเรารักษาพระบัญญัตินี้เราจะได้รับพรด้วยพละกำลังทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีเช่นกัน แสดงเพิ่มเติม

  • สำหรับผม พระคำแห่งปัญญาคือการเปิดเผยยุคปัจจุบันที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่ง ในกฎนี้พระเจ้าตรัสว่า “เนื่องจากความชั่ว และแผนซึ่งมีและจะมีอยู่ในใจคนช่างคบคิดในวันเวลาสุดท้าย, เราเตือนเจ้าแล้ว, และเตือนเจ้าล่วงหน้า, โดยให้คำแห่งปัญญานี้แก่เจ้าโดยการเปิดเผย- สมุนไพรทุกชนิดในฤดูของมัน, และผลไม้ทุกชนิดในฤดูของมัน; สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พึงใช้ด้วยความรอบคอบและการน้อมขอบพระทัย แท้จริงแล้ว, เนื้อของสัตว์และของสัตว์ปีกในอากาศด้วย, เรา, พระเจ้า, กำหนดไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ด้วยการน้อมขอบพระทัย; กระนั้นก็ตาม พึงใช้อย่างมัธยัสถ์; และเป็นที่พอใจแก่เราที่จะไม่ใช้สิ่งเหล่านั้น, เว้นแต่ในเวลาฤดูหนาว, หรืออากาศเย็น, หรืออดอยาก. ธัญพืช ทั้งปวงกำหนดไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์และของสัตว์, เพื่อเป็นไม้เท้าแห่งชีวิต, มิใช่สำหรับมนุษย์เท่านั้นแต่สำหรับบรรดาสัตว์แห่งท้องทุ่ง, และสัตว์ปีกแห่งฟ้าสวรรค์, และสัตว์ป่าทั้งปวงที่วิ่งหรือเลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก; และสิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าทรงรังสรรค์ไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ในเวลาอดอยากและหิวโหยเท่านั้น.” คพ. 89:4, คพ. 89:11-15 แสดงเพิ่มเติม

  • นั่นคือคำแนะนำเจ๋งที่สุดสำหรับการมีสุขภาพดี แสดงเพิ่มเติม

  • ร่างกายของเราเป็นของประทานจากพระูผู้เป็นเจ้า เพื่อรักษาร่างกายและจิตใจของเราให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยกฎแห่งสุขภาพแก่โจเซฟ สมิธในปี 1833 กฎข้อนี้เป็นที่รู้จักกันคือพระคำแห่งปัญญาและพบได้ในหลักคำสอนและพันธสัญญา 89:1-21 ภาคนี้กล่าวถึงและเน้นโภชนาการที่ดี สุขภาพทางกายภาพและวิญญาณภาพ พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามการใช้แอลกอฮอล์ กาแฟ ชา และสารเสพติดผิดกฎหมาย พระเจ้าทรงสัญญาพรทางกายภาพและวิญญาณภาพแก่ผู้ที่เชื่อฟังพระคำแห่งปัญญา ปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมหลักธรรมเดียวกันขณะที่พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงประทานให้เราเกือบสองทศวรรษที่แล้ว แสดงเพิ่มเติม

  • พระคำแห่งปัญญาเป็นการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงแนะนำแนวทางดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดีขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ การเชื่อฟังคำแนะนำนี้หมายถึงคำมั่นสัญญาที่จะละเว้นจากการบริโภคยาสูบ สารเสพติด แอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ แสดงเพิ่มเติม

  • ในฐานะแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการและเบาหวาน ดิฉันเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะเป็นพยาน จากใจ และจากความคิดว่าพระคำแห่งปัญญาคือพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู หลายคนจะพูดว่า “ก็แค่คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี” แต่ดิฉันขอบอก “ไม่นะ! เป็นอะไรที่มากกว่านั้น: นี่คือ การเปิดเผยจากสวรรค์โดยแท้!! นี่เป็นความรู้อันบริสุทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้า ในช่วงเวลานั้น (ศตวรรษที่ 19) มนุษย์มีความรู้จำกัดจนไม่มีใครนึกออก –ยกตัวอย่าง– ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เกินความต้องการแทนที่จะรับประทานโปรตีนจากพืช (ตัวอย่างเช่น จากถั่ว) และการใช้ยาสูบ อาจนำไปสู่ –เป็นส่วนหนึ่งในหลายสาเหตุ– การทำให้เกิด 2/3 ของโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ทั่วโลก!!! ตัวอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็ง!!! และเช่นเดียวกับเรื่องนี้ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์นาน 27 ปีของดิฉัน ดิฉันได้เห็นพระบัญญัติจากสวรรค์นี้ซึ่งประทานผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนที่มาขอรับคำแนะนำด้านสุขภาพ และดิฉันได้ช่วยพวกเขาโดยมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ที่ประกอบกันทั้งสองด้านซึ่งดิฉันได้รับมา ดิฉันรู้สึกปีติยิ่งทุกครั้งที่เห็นผู้ป่วยที่พัฒนารูปแบบชีวิต จากการเป็นโรคอ้วน เบาหวานหรือไขมันในเลือดผิดปกติ เปลี่ยนเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา สุขภาพดีและมีความสุข แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา