mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เราจะเพิ่มพูนศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

แอลมาศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเปรียบศรัทธากับเมล็ดพืช ถ้าท่านปลูกเมล็ดพืชและบำรุงเลี้ยง ถ้าเป็นเมล็ดดีมันจะเติบโตและออกผลในที่สุด (แอลมา 32:28-43) ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระองค์ และมีความปรารถนาจะเชื่อในพระคริสต์ ศรัทธาจะเติบโตในตัวท่าน

  • ดิฉันเชื่อว่าเราสามารถเพิ่มศรัทธาในพระคริสต์ของเราได้ทุกครั้งที่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นเรื่องง่ายมาก!! เราทำสิ่งที่ถูกต้อง แล้วเราจะรู้สึกปีติ หรือสันติสุขได้ทันที!! เราต้องการคำตอบอะไรมากกว่านี้หรือ ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนไว้โดยพระองค์เองว่า “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง” ดิฉัน วิเวียน มูนอซ รู้ด้วยตนเองว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสตามพระทัยพระองค์เอง!!” พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และทุกครั้งที่ดิฉันทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และเป็นสตรีที่เที่ยงธรรมสัตย์ซื่อ ดิฉันจะได้รับสัญญาที่เปี่ยมพลังซึ่งทรงทำให้เราอีกครั้ง: โดยเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระองค์ตรัสจริงหรือไม่ และดิฉันจะรู้สึกอีกครั้งว่านี้คือความจริง!!!! แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ศาสนจักรซึ่งสำหรับผมแล้วนั่นคือการศึกษา การสวดอ้อนวอน และการกระทำ ผมเรียนรู้ว่าความรู้นำไปสู่ศรัทธา ดังนั้นสำหรับผมแล้วผมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด และทำได้โดยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน ผมชอบคำพูดหนึ่งมากซึ่งกล่าวว่า “การประยุกต์ใช้ความรู้คือพลัง” ดังนั้นหลังจากที่ผมได้รับความรู้เพิ่มเติมผมต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำตามแบบอย่างของพระองค์และดำเนินชีวิตตามคำสอน ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดของผมจึงเข้มแข็งขึ้น นั่นเป็นขั้นตอนง่าย ๆ แต่ใช้ได้ผล คุณไม่ต้องเชื่อคำพูดของผม แต่ขอให้ลองทำด้วยตัวคุณเอง แสดงเพิ่มเติม

  • เชื่อพระองค์ ดิฉันเรียนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญากับเราไว้มาก และเราต้องเชื่อว่าพระองค์สามารถทำได้ตามสัญญา เมื่อเราฝึกวางใจพระองค์ เราจะมีศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเห็นสัญญาของพระองค์มีสัมฤทธิผลในชีวิตเรา แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา