mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนนมัสการโจเซฟ สมิธหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวถ้อยแถลงในปี ค.ศ. 2005 เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธดังนี้

“เราไม่ได้นมัสการศาสดาพยากรณ์ [โจเซฟ สมิธ] เรานมัสการพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ของเราและพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ แต่เราแสดงความขอบคุณท่านศาสดาพยากรณ์ เราประกาศเกียรติคุณท่าน เราเคารพท่าน เรานับถือท่านเสมือนหนึ่งเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในการนำความจริงที่มีอยู่เดิมของพระกิตติคุณอันล้ำเลิศกลับมาบนแผ่นดินโลก พร้อมฐานะปุโรหิตซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ใช้ดำเนินงานศาสนจักรของพระองค์และเป็นพรแก่ผู้คนของพระองค์” (กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้รับใช้ที่เกรียงไกร,” เลียโฮนา, ธ.ค. 2005 หน้า 4)

  • ไม่ครับ โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ ซึ่งหมายความว่า เหมือนกับศาสดาพยากรณ์ท่านก่อนๆ (เช่น โมเสส อับราฮัม อิสอัค) คือท่านรับใช้ในฐานะกระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก แม้ท่านจะเป็นบุคคลสำคัญและเราสำนึกคุณสำหรับทุกสิ่งที่ท่านทำเพื่อฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคปัจจุบัน แต่ชาวมอรมอนนมัสการพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น แสดงเพิ่มเติม

  • ไม่ แต่เรารู้ว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา