mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

กิจกรรมต่างๆ ของผู้สอนศาสนามอรมอนได้เงินทุนมาจากไหน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในการสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์อย่างแข็งขัน ปัจจุบันผู้สอนศาสนาอาสาสมัครประมาณ 53,000 คนทั่วโลกแบ่งปันปีติที่พวกเขาพบในพระกิตติคุณ ส่วนใหญ่เป็นคนโสดวัยหนุ่มสาวที่รับใช้เต็มเวลานาน 18 ถึง 24 เดือนโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้สอนศาสนาเหล่านี้แบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์สำหรับทุกคน พวกเขาสอนเรื่องแผนแห่งความสุขอันสำคัญยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ซึ่งให้โอกาสทุกคนได้กลับไปหาพระองค์

  • ผู้สอนศาสนารับใช้งานเผยแผ่ด้วยเงินทุนของตนเอง ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพวกเขามาจากใจจริง พวกเขาปราถนาจะแบ่งปันกับทุกคน คนเหล่านี้พักการเรียน การงาน ครอบครัว และเพื่อนไว้ระหว่างที่รับใช้พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เป็นเวลา 2 ปีสำหรับเด็กหนุ่มและ 18 เดือนสำหรับเด็กสาว แสดงเพิ่มเติม

  • ขณะนี้ลูกชายของเรากำลังรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาโดยพักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั่วคราว ดังเช่นครอบครัวส่วนใหญ่ เรามีส่วนบริจาคเงินจำนวนหนึ่งทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้เหมือนกันไม่ว่าผู้สอนศาสนาจะรับใช้ที่ใด เมื่อครอบครัวไม่สามารถส่งเสียได้ เพื่อนสมาชิกศาสนจักรก็จะระดมกันช่วยเหลือ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา