mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

วิถีชีวิตมอรมอนเป็นอย่างไร ชาวมอรมอนดำเนินชีวิตอย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เหตุผลสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการอยู่บนโลกนี้คือ “มีปีติ” (2 นีไฟ 2:25) การสวดอ้อนวอนส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ และการเข้าโบสถ์ช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าหนทางดีที่สุดของการพบปีติและความสุขในชีวิตนี้คือการรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และพยายามรักษา “ธรรมบัญญัติ” ของพระผู้เป็นเจ้า (สุภาษิต 29:18) ครอบครัวเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของเรามุ่งเน้นครอบครัว เราต้องการแบ่งปันความสุขที่เราได้รับกับทุกคนโดยผ่านการรับใช้ งานเผยแผ่ศาสนา และการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม

  • การจะแยกแยะว่าผมดำเนินชีวิตในแบบหนึ่งเพราะว่าผมเป็นมอรมอนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผม อีกนัยหนึ่งคือ ผมไม่ได้มองว่าวิถีชีวิตของผมต่างจากวิถีชีวิตของเพื่อนๆ เท่าไรนัก ผมมีโอกาสอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งต้องติดต่อและมีสัมพันธภาพกับผู้คนที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร ผมพูดได้โดยไม่มีข้อกังขาใดๆ เลยว่าวิถีชีวิตของผมแทบไม่ต่างจากเพื่อนๆ เหล่านั้นเลย ผมไปทำงาน รักษาสมดุลระหว่างหน้าที่การงานกับครอบครัว รับใช้ในชุมชนและที่โบสถ์ ผมชอบออกไปขี่จักรยานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ สิ่งสำคัญหลักๆ ของผมคือการเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะเป็นได้ให้กับภรรยาผู้แสนดีและลูกๆ ที่น่ารักของผม แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา