mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดชาวมอรมอนจึงเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ มีอิทธิพลและค้ำจุนผู้ติดตามหลายล้านคนของพระองค์ พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องราวการติดต่อของพระองค์กับลูกๆ ของพระองค์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลครอบคลุมหลายร้อยศตวรรษ ตั้งแต่สมัยของอาดัมเรื่อยมาจนถึงมรณกรรมของเหล่าอัครสาวก นอกจากนี้ หนังสือส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเขียนโดยและเขียนเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ผู้มีชีวิตต่างยุคต่างสมัยในประวัติศาสตร์ของโลก

ตามที่ท่านคงทราบ พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งออกเป็นพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่เขียนก่อนการประสูติของพระคริสต์ ศาสดาพยากรณ์หลายท่านในพันธสัญญาเดิมบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ (ดู อิสยาห์ 7:14, 9:6, 53:3-7)

พันธสัญญาใหม่พูดถึงพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ซึ่งคือพระเยซูคริสต์ ทั้งยังพูดถึงการสถาปนาศาสนจักรดั้งเดิมของพระองค์ด้วย

  • เราเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลเพราะเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า แจ้งชัดและเรียบง่าย การที่มีพระคัมภีร์ให้สามารถอ่านเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ที่พระทรงปฏิบัติ รวมถึงชีวิตที่พระองค์ทรงสัมผัสขณะทรงอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นพรเยี่ยมยอดสำหรับเราทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นการอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับความรักแบบไม่คำนึงถึงตนเองที่ทรงแสดงออกตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ประกอบกับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ให้แก่คุณและผม ทำให้ผมเข้าใกล้พระองค์ทางวิญญาณมากยิ่งขึ้น แสดงเพิ่มเติม

  • เพราะนั่นคือพระคำของพระผู้เป็นเจ้า แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา