mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อน (1995-2008) กล่าวว่า

“เราเป็นชาวคริสต์จริงๆ และเรื่องนี้รับรู้กันกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ครั้งหนึ่งผู้คนทุกหนแห่งบอกว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ ตอนนี้พวกเขารับรู้แล้วว่าเราเป็น และเรามีศาสนาที่เต็มไปด้วยพลังและมีชีวิตชีวามากบนพื้นฐานคำสอนของพระเยซูคริสต์ เรายอมรับแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำของเรา ราชันของเรา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา … บุคคลที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของโลก และทรงเป็นมหาบุรุษที่ดีพร้อมเพียงองค์เดียวที่เคยดำเนินบนแผ่นดินโลก พระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราโดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้เราจึงมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสวดอ้อนวอนและนมัสการในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของเราและเป็นประมุขของศาสนจักร พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์และเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระชนม์ชีพของพระองค์ และการชดใช้ของพระองค์”

  • เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพยานหลักฐานถึงพระชนม์ชีพและพันธกิจของพระเยซูคริสต์ เราเชื่อด้วยว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ชาวมอรมอน) เราพูดถึงพระคริสต์ เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์ และเราสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ รากฐานของพระคัมภีร์มอรมอนและศาสนจักรคือพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ถูกต้องแล้วครับ ชาวมอรมอนคือชาวคริสต์ แสดงเพิ่มเติม

  • นี่เป็นคำถามที่ง่ายที่สุดคำถามหนึ่งสำหรับดิฉัน แน่นอนว่าดิฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ – พระองค์ทรงเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่ดิฉันทำ พระองค์ทรงเป็นความหวัง ศรัทธา พระผู้ไถ่ และเพื่อนของดิฉัน ดิฉันขอบพระทัยที่มีแบบอย่างของพระองค์นำทางดิฉันผ่านการทดลองและประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิต หากปราศจากพระคุณแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ เราก็มิได้เป็นอะไรเลย! แสดงเพิ่มเติม

  • มีคนถามผมเสมอว่ามอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่ ชื่อจริงของศาสนจักรเราคือ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” คำว่า “มอรมอน” เป็นชื่อเล่นที่ตั้งโดยผู้ที่อยู่ในความเชื่ออื่นเนื่องจากเรามีพระคัมภีร์มอรมอนอยู่ในครอบครอง ศาสนจักรของเราเป็นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ เรานมัสการพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุตรผู้ถือกำเนิดองค์เดียวของพระผู้เป็นเจ้า เราทำตามพระบัญญัติของพระองค์และสวดอ้อนวอนในพระนามของพระองค์ เราเป็นชาวคริสต์โดยแท้จริง เราไม่นมัสการมอรมอน มอรมอนเป็นศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาในสมัยโบราณ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมพระคัมภีร์แต่ละเล่มเข้าเป็นเล่มเดียวกันและเรียกว่าพระคัมภีร์มอรมอน แสดงเพิ่มเติม

  • เท่าที่ดิฉันเข้าใจ ข้อถกเถียงในเรื่องที่ว่ามอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนิยามของการเป็นชาวคริสต์ในความคิดของคุณ โลกของชาวคริสต์หลายแห่งยึดติดอยู่กับนิยามคำว่าชาวคริสต์ของลัทธินิยม Nicene ในปีคริสต์ศักราช 325 คอนสแตนตินพยายามรวมอาณาโรมันเข้าด้วยกัน เขาคิดว่าการสร้างศาสนาหนึ่งเดียวจะช่วยนำทุกคนมารวมกันได้ แต่กลับทำได้ยากกว่าที่คิด มีการถกเถียงกันเรื่องศาสนศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเข้าใจพระลักษณะของพระคริสต์ บ้างก็รู้สึกว่าพระคริสต์กับพระผู้เป็นเจ้าคือสองพระองค์แยกกัน บ้างก็คิดว่าพระคริสต์กับพระผู้เป็นเจ้าคือองค์เดียวกัน คอนสแตนตินตั้งสภาการประชุมในไนเซียซึ่งผู้นำศาสนจักรทั้งหลายต่างก็ถกเถียงกันและสุดท้ายจึงลงคะแนนเสียงให้หลักคำสอนอย่างหนึ่งที่จะรวมกันเป็นศาสนาใหม่ ลัทธินิยม Nicene ระบุว่าพระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์คือองค์เดียวกัน หรือตรีเอกานุภาพ และไม่ใช่พระสัตภาวะสามพระองค์ที่แยกจากกัน คนอื่นๆ ให้คำนิยามชาวคริสต์ว่าคือใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และยอมรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชาวมอรมอนเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เรายอมรับพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก เรารักพระองค์และพยายามเป็นเหมือนพระองค์ เราพยายามยึดถือคำสอนของพระองค์ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ โดยดำเนินชีวิตเราให้ใกล้เคียงกับพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อันที่จริง ชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนจักรมอรมอนคือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพราะเราเชื่อว่าเราคือผู้ติดตามพระองค์ในวันเวลาสุดท้าย เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์และพระผู้เป็นเจ้าคือสองพระองค์แยกจากกัน ทรงเป็นพระสัตภาวะแห่งสวรรค์และศักดิ์สิทธิ์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณปราศจากร่างกายและเป็นผู้ยืนยันความจริงต่อผู้คนที่แสวงหา ทั้งสามพระองค์มิใช่องค์เดียวกันหากแต่ทรงมีพระคุณความดีและจุดประสงค์เดียวกัน บางครั้ง เราเรียกพระเยซูว่า “พระบิดา” หรือ “พระผู้เป็นเจ้า” ในพระคัมภีร์ และเราเชื่อว่านั่นคืออีกพระนามหนึ่งของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นพระบิดาและพระบุตรได้โดยมิได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับที่สามีดิฉันเป็นพ่อและเป็นลูกโดยมิได้เป็นพ่อของตนเอง เพราะเราไม่เชื่อในตรีเอกานุภาพ หลายคนจึงเชื่ออย่างผิดๆ ว่าชาวมอรมอนไม่ใช่ชาวคริสต์ ขอย้ำอีกครั้งว่า ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนิยามของคำว่า “ชาวคริสต์” ดิฉันเห็นว่าตนเองเป็นชาวคริสต์ ดิฉันรักพระเยซูคริสต์ ดิฉันขอบพระทัยพระองค์อย่างยิ่งสำหรับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อดิฉัน ขณะพระองค์ดำเนินพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงจัดตั้งศาสนจักรในแบบที่ควรเป็น พระองค์ทรงสอนผู้ติดตามพระองค์ถึงวิธีดำเนินชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับไปหาพระองค์ได้ นั่นคือพระประสงค์ของพระองค์ – พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์กำลังเตรียมปราสาทบนสวรรค์ไว้ให้พวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราทุกคนสามารถเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผ่านทางพระคัมภีร์ ผ่านการสวดอ้อนวอนพระบิดา และผ่านการยืนยันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงเพิ่มเติม

  • ครับ พระนามของพระคริสต์เป็นชื่อของศาสนจักรนี้ ซึ่งบอกคุณบางอย่าง เรามีพระคัมภีร์อีกเล่ม จุดประสงค์ของพระคัมภีร์เล่มนี้คือเพื่อเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ซึ่งบอกท่านได้มาก ในพระคัมภีร์มอรมอน ชื่อของพระองค์หรือพระนามปรากฏทุก ๆ 2.7 ข้อ นี่คงเป็นหนังสือที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระคริสต์มากที่สุดในโลก เราไม่หงุดหงิดเท่ากับที่เรานึกขันเมื่อบางคนบอกว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ ถ้าพวกเขาหมายความเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยกับพวกเขาทุกหลักคำสอนก็นับว่าถูกต้อง เราขอบคุณทุกครั้งที่ใครก็ตามบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาและพยายามติดตามพระองค์ เพราะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำ แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเชื่อในพระคริสต์ ผมพากเพียรเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ ผมรับบัพติศมาในพระนามของพระคริสต์ ผมรู้ว่าความรอดมาโดยทางพระคริสต์เท่านั้น ถ้านั่นไม่ใช่ “ชาวคริสต์” คำนี้ก็คงสูญเสียความหมายที่แท้จริงไปแล้ว แสดงเพิ่มเติม

  • ใช่ค่ะ มอรมอนเป็นชาวคริสต์แน่นอน เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์องค์เดียวกันกับในพระคัมภีร์ไบเบิล พระองค์ประสูติจากมารีย์ผู้เป็นหญิงพรหมจรรย์ ทรงรับบัพติศมาโดยยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ซึ่งเป็นญาติของพระองค์ ทรงมีสานุศิษย์ 12 คนที่พระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณให้ พระองค์ดำเนินพระชนม์ชีพโดยรักษา สั่งสอน ทำการอัศจรรย์ รับใช้ และรักผู้อื่น พระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขน หลังจากนั้นสามวันพระองค์ทรงฟื้นจากความตายและดำรงพระชนม์ชีพอีกครั้งในลักษณะสัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา เราเชื่อว่าความรอดเกิดขึ้นในและโดยพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เท่านั้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา