mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดครอบครัวจึงสำคัญต่อชาวมอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ครอบครัวเราสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตส่วนใหญ่ที่เราประสบในชีวิต

ในครอบครัวเรา เรารัก รับใช้ สอน และเรียนรู้จากกัน เราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน สายสัมพันธ์ในครอบครัวอาจทำให้เราประสบความท้าทายยุ่งยาก แต่ก็ให้พลังและความสุขใหญ่หลวงที่สุดแก่เราเช่นกัน

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์ อีกทั้งเป็นหน่วยศูนย์กลางของสังคมและเป็นหนทางให้นำบุตรธิดาเข้ามาในโลกเพื่อรัก เลี้ยงดู สอนความจริงและความชอบธรรมแก่พวกเขา (ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)

แม้เราจะเลือกสภาพการเกิดของเราไม่ได้ แต่เราเลือกได้ทุกวันเพื่อทำให้ครอบครัวเราเข้มแข็งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น แต่ละคนอยู่ในวิสัยที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้และครอบครัวสามารถเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์

  • ผมนึกไม่ออกเลยว่าทำไมทุกศาสนาจึงไม่สอนความสำคัญของครอบครัว ผมทำงานกับครอบครัวที่แตกแยกและสิ่งนี้ก่อความเสียหายมากกับลูก ๆ และพ่อแม่ มีความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ ผมรู้สึกได้รับพรมากที่ทราบว่ามีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและมีผมอยู่เพื่อพวกเขา ผมกับภรรยาได้รับพรมากเพราะความรักที่เรามีให้กันและความรักที่เรามีต่อลูกหลานของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับความสนับสนุนมากมายจากพี่น้อง ลุงป้าน้าอา และญาติ ๆ ของเรา ครอบครัววิเศษที่สุดและครอบครัวดำรงอยู่ตลอดกาล แสดงเพิ่มเติม

  • ครอบครัวคือหน่วยพื้นฐานที่ถักทอเป็นโครงสร้างของสังคม ทั้งที่นี่บนโลกใบนี้และในนิรันดร เด็กแสวงหาความสุขได้จากหลายๆ ทางแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบความสุขในชีวิตครอบครัวที่ตั้งอยู่บนความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ ด้วยเหตุนั้น เด็กจึงมีสิทธิ์ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ผู้อุทิศตนต่อกันและต่อลูกๆ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา