mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับหลักคำสอนเรื่องพระคุณ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า ‘ด้วยเหตุนี้ เจ้าก็ถูกต้องด้วยศรัทธาและงานทั้งหลาย, ผ่านพระคุณ …’ (ดู ปจส. โรม 4:16) พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า ‘เพราะเราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรที่จะเขียน, เพื่อชักชวนลูกหลานเรา, และพี่น้องเราด้วยให้เชื่อในพระคริสต์, และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า; เพราะเรารู้ว่าโดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจากเราทำทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้ว’ (2 นีไฟ 25:23) พระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มเติมว่า ‘เราทำได้เพียงทั้งหมดนี้ [คือ] กลับใจจากบาปทั้งหมดของเรา’ (แอลมา 24:11) ศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์มอรมอนชื่อลีไฮสอนว่า ‘ไม่มีเนื้อหนังใดจะสามารถพำนักอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้, นอกจากจะเป็นโดยผานความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์’ (2 นีไฟ 2:8)

  • เราจะหวังสิ่งใดได้หากไม่มีพระคุณที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงมอบให้ พระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรม - นั่นหมายความว่ากฎของพระองค์ยุติธรรม กฎของพระองค์เป็นนิรันดร์ นี่หมายความว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติต่อเราอย่างยุติธรรมเสมอ แต่ก็หมายความว่าพระองค์ทรงต้องการความยุติธรรมจากเราที่เป็นลูก ๆ ของพระองค์เช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงพระบัญญัติหรือกฎ ความยุติธรรมเรียกร้องรางวัลสำหรับการเชื่อฟัง แต่ก็เรียกร้องโทษ (หรือผลพวง) สำหรับการไม่เชื่อฟังด้วย พระเยซูคริสต์ทรงชดใช้สำหรับการล่วงละเมิดเหล่านี้แล้ว และพระองค์ทรงเต็มใจขยายการจ่ายราคานั้นให้แก่แต่ละคนที่สมควรได้รับ พระคุณนี้ประทานให้ตามการกลับใจของเรา การเปลี่ยนใจอย่างสุดซึ้งซึ่งทำให้เราละทิ้งความปรารถนาที่จะกระทำผิดเช่นนั้นอีก นั่นคือพระคุณ: การให้อภัย (หมายถึง การไม่ต้องทนทุกข์จากความผิดและการไม่เชื่อฟังของเราเอง) ซึ่งตามมาหลังจากการกลับใจอย่างจริงใจ ช่างเป็นของประทานที่วิเศษอะไรเช่นนี้! แสดงเพิ่มเติม

  • พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของเรา เรามายังโลกนี้พร้อมกับความสามารถในการเลือกเพื่อเราจะได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์เสรีของเรา การทำดี – เลือกดี – เป็นส่วนจำเป็นของการเรียนรู้นั้น ทว่าเราเพลี่ยงพล้ำและพลาดพลั้งเสมอ พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าทรงชดเชยในสิ่งที่เราขาดเหลือในการเดินทางของเรา อีกนัยหนึ่งก็คือ เราเชื่อว่า “โดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจากเราทำทุกสิ่งจดสุดความสามารถแล้ว.” – 2 นีไฟ 25 ข้อ 23 แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา