mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดชาวมอรมอนจึงไม่ดื่มกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎแห่งสุขภาพและอาหารที่ถูกหลักของศาสนจักรมอรมอนคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ร่างกายเราเป็นของประทานล้ำค่าจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยรักษาร่างกายและจิตใจเราให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานกฎแห่งสุขภาพให้โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1833 กฎนี้เรียกว่าพระคำแห่งปัญญา (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 89:1-21)

นอกจากจะเน้นประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้ถูกหลักรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพวิญญาณแล้ว พระผู้เป็นเจ้ายังตรัสห้ามไม่ให้ใช้:

  • ยาสูบ
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • กาแฟและชา
  • ยาผิดกฎหมาย

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรยิ่งใหญ่ทางร่างกายและทางวิญญาณกับคนที่ทำตามพระคำแห่งปัญญา ปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมหลักธรรมเดียวกันบางข้อที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อน

  • ผมเชื่อว่าร่างกายเราเป็นของประทานล้ำค่าจากพระผู้เป็นเจ้า ผมเชื่อว่าเพื่อช่วยรักษาร่างกายและจิตใจของผมให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ผมทำตามกฎแห่งสุขภาพ กฎนี้เรียกว่าพระคำแห่งปัญญา กฎนี้สอนว่าอาหารและสารใดที่คุณควรหรือไม่ควรใช้เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและช่วยให้คุณเป็นอิสระจากอิทธิพลชั่วร้าย ผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรแห่งสุขภาพ ความเข้มแข็ง การปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย และความสามารถในการรับความจริงทางวิญญาณได้ดีขึ้นเมื่อเราปฏิบัติต่อร่างกายเราด้วยความเคารพและความคารวะ นอกจากเน้นถึงประโยชน์ของการรับประทานอย่างถูกต้อง สุขภาพทางวิญญาณและทางร่างกาย เราชาวมอรมอนงดเว้นจากการใช้สิ่งต่อไปนี้ * ยาสูบ * แอลกอฮอล์ * ชาและกาแฟ * ยาอันตราย ยาที่ใช้จนติดนิสัย ร่างกายเราเป็นเครื่องมือที่นำมาทั้งความเจ็บปวดและปีติใหญ่หลวง วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี การออกกำลังกาย การกินและการนอนอย่างเหมาะสม ตลอดจนเจตคติด้านบวกล้วนเอื้ออำนวยให้เกิดความสุข นี่คือสาเหตุที่ผมขี่จักรยานเกือบทุกวันและพยายามรักษานิสัยการกินที่ดี คาเฟอีนเป็นเรื่อง “เจตนารมณ์ของกฎ” มากกว่า สมาชิกศาสนจักรบางคนดื่มโค้ก/เมาน์เท่นดิว/หรืออื่นๆ แต่สมาชิกส่วนใหญ่พิจารณาว่าคาเฟอีนอยู่ในกลุ่มที่ทำให้ “ติดเป็นนิสัย” ที่แน่ ๆ คือผมจะดื่มเครื่องดื่มจียูที่มีคาเฟอีนก่อนแข่งขันวันเสาร์ แต่นั่นคือเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างเดียวที่ผมดื่ม แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา