mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ใครเขียนพระคัมภีร์มอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระคัมภีร์มอรมอนคือพยานยืนยันอีกเล่มหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์จริงๆ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์เล่มนี้ประกอบด้วยงานเขียนของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ หนึ่งในนั้นคือลีไฮซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มราว 600 ปีก่อน ค.ศ. พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาลีไฮให้นำคนกลุ่มเล็กไปทวีปอเมริกา ที่นั่นพวกเขากลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

พระผู้เป็นเจ้ายังทรงเรียกศาสดาพยากรณ์ท่ามกลางคนเหล่านี้ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นการรวบรวมงานเขียนของศาสดาพยากรณ์และผู้เก็บรักษาบันทึกของพวกเขา โดยตั้งชื่อตามมอรมอน ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณคนสุดท้ายในบรรดาคนเหล่านี้

ศาสดาพยากรณ์เหล่านี้รู้เรื่องแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับลูกๆ ของพระองค์และพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ พวกท่านบันทึกว่าพระคริสต์ทรงปรากฏหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ต่อผู้คนในอเมริกา ทรงสอนพระกิตติคุณ และทรงจัดตั้งศาสนจักรของพระองค์ในบรรดาพวกเขา พระคัมภีร์เล่มนี้ประกอบด้วยคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระองค์และความรักของพระองค์ อีกทั้งสนับสนุนและยืนยันความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย

พระคัมภีร์มอรมอนทิ้งท้ายด้วยคำสัญญาอันสำคัญยิ่งว่าคนที่อ่านและสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้จะรู้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง (โมโรไน 10:4)

  • การอ่านหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันจริง ๆ พระคัมภีร์มอรมอนคือบันทึกชุดหนึ่งที่มีอายุย้อนหลังไปในสมัยโบราณ ตั้งแต่ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปี ค.ศ.400 แต่เพิ่งได้รับการแปลจากภาษาอียิปต์โบราณมาเป็นภาษาอังกฤษในทศวรรษ 1800 นับแต่นั้นเป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายร้อยภาษา รวมถึง ภาษาอาหรับ อูรดู ฮินดี และฟาร์ซี พระคัมภีร์มอรมอนเขียนโดยศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณหลายท่านในดินแดนที่รู้จักกันว่าเป็นทวีปอเมริกา ตลอดช่วงเวลาเกือบหนึ่งพันปีที่บันทึกนี้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นขณะที่พระคัมภีร์ไบเบิลกำลังบันทึกอยู่ในตะวันออกกลาง บันทึกที่เรารู้จักในชื่อพระคัมภีร์มอรมอนก็กำลังบันทึกในอีกฟากหนึ่งของโลกเช่นกัน โดยพูดถึงเรื่องเดียวกันที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้บุตรธิดาของพระองค์ทราบ เช่น ความหมายของชีวิต เหตุใดเราจึงมายังโลกนี้ และบทบาทสำคัญของพระคริสต์ เหตุผลที่เรียกว่าพระคัมภีร์มอรมอนเพราะศาสดาพยากรณ์ที่ชื่อมอรมอนเป็นผู้รักษาบันทึกและส่งต่อให้บุตรของท่าน ที่จริงแล้วนี่คือบันทึกพระคัมภีร์ที่มีจุดประสงค์เดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล และเป็นพยานอีกเล่มหนึ่งของพระคริสต์ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา