mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ผู้สอนศาสนามอรมอนจะพูดเรื่องอะไรเมื่อพวกเขามาเยี่ยมบ้านฉัน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ผู้สอนศาสนาแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์สำหรับทุกคน พวกเขาสอนเรื่องแผนแห่งความรอดอันสำคัญยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ซึ่งให้โอกาสทุกคนได้กลับไปหาพระองค์

  • เมื่อผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยี่ยมที่บ้านคุณ พวกเขาจะแบ่งปันความจริงของแผนแห่งความรอดกับคุณ คุณจะรู้ถึงเรื่องจุดประสงค์ของชีวิตและหนทางที่เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และอยู่ในสภาพแห่งความปีติยินดีกับผู้ที่เรารักตลอดไป คุณสามารถถามคำถามกับพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นถึงวิธีดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในชีวิตคุณ และรับพรทุกอย่างที่มาจากการเชื่อฟังกฎต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะสอนคุณเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณและการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะนำวิญญาณอันหอมหวานแห่งความปีติยินดีและความรักมาสู่คุณและครอบครัวเมื่อคุณฟังพวกเขาร่วมกับการสวดอ้อนวอน พวกเขาจะเล่าให้คุณฟังถึงเหตุผลที่เราเชื่อว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป ผมได้รับสิทธิพิเศษให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ปารีส ฝรั่งเศส เป็นช่วงเวลาสองปีที่ดีที่สุดในชีวิตผม ผมพบกับผู้คนมากมายที่กลายเป็นเพื่อนนิรันดร์ เรามีประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันซึ่งทำให้ผมเป็นบุคคล เป็นสามี เป็นบิดา เป็นพลเมือง และคนทำงานที่ดีขึ้น ผมสัญญาว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อคุณต้อนรับผู้รับใช้หนุ่มสาวของพระเจ้าเหล่านี้เข้ามาในบ้านของคุณ! แสดงเพิ่มเติม

  • ผู้สอนศาสนาจะบอกคุณว่าคุณมีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักคุณ พระองค์ทรงมีแผนให้คุณและครอบครัวได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ พวกเขาจะสอนคุณว่าพระกิตติคุณที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาขณะดำเนินพระชนม์ชีพอยู่บนแผ่นดินโลกได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในยุคสุดท้ายนี้ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา