mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

พระวิหารของมอรมอนใช้ทำอะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า สิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลก

สมัยโบราณ พระเจ้าทรงบัญชาโซโลมอนให้สร้างพระวิหาร (1 พงศาวดาร 28:1-6) พระวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะทรงพำนักอยู่ได้ เป็นสถานที่แห่งการสวดอ้อนวอน เป็นสถานที่แห่งการเสียสละ และเป็นสถานที่ซึ่งหลักธรรมและพันธสัญญาของการเสียสละเป็นรากฐานสำคัญต่อการนมัสการ

ณ ยุคสมัยของการฟื้นฟู พระเจ้าทรงบัญชาโจเซฟ สมิธให้สร้างพระวิหารบนแผ่นดินโลกอีกครั้ง พระวิหารยุคปัจจุบันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพระวิหารสมัยโบราณที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพำนักอยู่ เป็นสถานที่แห่งการสวดอ้อนวอน และถึงแม้เราไม่ได้ถวายสัตวบูชาอีกต่อไปเพราะยกเลิกไปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องพลีบูชานิรันดร์สำหรับบาปของเรา แต่หลักธรรมและพันธสัญญาแห่งการเสียสละยังคงเป็นรากฐานสำคัญต่อการนมัสการในพระวิหารของเรา

ในพระวิหาร สมาชิกศาสนจักรมีส่วนร่วมในศาสนพิธีที่กำหนดไว้เพื่อรวมครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปและช่วยให้พวกเขากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า

ในพระวิหาร สมาชิก:

  • เรียนรู้ความจริงนิรันดร์
  • รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งศาสนพิธีที่ผูกมัดสามีภรรยาไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ และเชื่อมผนึกบุตรธิดากับบิดามารดา (มาลาคี 4:5-6)
  • ประกอบศาสนพิธี เช่น บัพติศมาแทนคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (1 โครินธ์ 15:29); 1 เปโตร 4:6)
  • พระวิหารเป็นอาคารที่สวยงามและพิเศษซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ อาคารที่ศักดิ์สิทธิ์และพิเศษพบได้ในทุกที่ พระวิหารและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พบได้ตลอดทั่วพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยของเรา พระวิหารพบได้ทั่วโลกเพื่อเราจะได้รับส่วนของพรที่พบในพระวิหาร ในพระวิหาร ผมเรียนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว การแต่งงานนิรันดร์ และการใช้่เวลาห่างจาก “โลก” หรือชีวิตที่ยุ่งเหยิง - ที่โดนดึงไปใน 500 ทิศทาง ผมพบคำตอบที่ยิ่งใหญ่ต่อคำสวดอ้อนวอนของผมในสถานที่พิเศษ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา