mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ฐานะปุโรหิตคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า สิทธิอำนาจเดียวกับที่มีอยู่ในศาสนจักรซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้แต่เดิมมีอยู่ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในปัจจุบัน สิทธิอำนาจนี้กำกับดูแลและนำศาสนจักร

สมาชิกชายทุกคนของศาสนจักรที่พร้อมจะได้รับฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยนำศาสนจักรและรับใช้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ชายที่มีฐานะปุโรหิตจะรับใช้ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • นำที่ประชุมของศาสนจักร
  • ประกอบศาสนพิธีของศาสนจักร เช่น บัพติศมา
  • ให้พรคนเจ็บป่วย

พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้ผู้ดำรงสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และรับใช้ด้วยความรัก ความสุภาพอ่อนโยน และความเมตตา

  • ฐานะปุโรหิตคืออำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้มนุษย์ คืออำนาจที่จะกระทำในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อประโยชน์ของบุตรธิดาพระองค์ คืออำนาจที่จะทำปาฏิหาริย์ พูดง่ายๆ คืออำนาจที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์และในบางกรณี อยู่นอกเหนือความสามารถของคุณ เพื่อใช้ฐานะปุโรหิต ความปรารถนาและการกระทำของคุณต้องสอดคล้องกับของพระผู้เป็นเจ้า คนผิวดำไม่ได้รับฐานะปุโรหิตก่อนปี 1978 และนี่ทำให้เกิดข้อโต้เถียงมากมายตลอดหลายปี ความเห็นของมอรมอนผิวดำอย่างผม—เน้นว่าความเห็นนะครับ—คือผมไม่รู้เลยว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงยับยั้งคนผิวดำ ในพระคัมภีร์มอรมอนมีข้อหนึ่งบอกว่า “จงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่, และว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีปรีชาญาณทั้งหมด, และเดชานุภาพทั้งหมด, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่ามนุษย์ไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเข้าพระทัยได้” (โมไซยาห์ 4:9) พระคัมภีร์ข้อนี้หมายความว่ามนุษย์ไม่เข้าใจทุกสิ่ง เราไม่เข้าใจพระผู้เป็นเจ้า ทั้งหมดที่เราทำได้คือวางใจพระองค์ ผมทราบว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง ไม่ใช่เพราะมีคนทำให้ผมเชื่อหรือบังคับผมแต่เพราะผมทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเอง อะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงต้องการให้ผมเชื่อย่อมดีกับผมเพราะพระองค์ทรงทราบดีกว่าผมมาก แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา