mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆ มี—มากมายกว่านั้นมาก ชีวิตท่านมีจุดประสงค์อันสูงส่ง

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงเตรียมแผนที่ยอดเยี่ยมเพื่อความสุขของท่าน เมื่อท่านทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนสำหรับท่าน ท่านจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าเหตุใดท่านจึงอยู่บนโลกนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ลูกทุกคนของพระองค์เจริญก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เวลานี้บนแผ่นดินโลกให้โอกาสท่านเติบโตและเจริญก้าวหน้า การมาที่นี่ช่วยให้ท่าน:

  • ได้รับร่างกาย
  • ใช้สิทธิ์เสรีและเรียนรู้ที่จะเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว
  • เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่จะช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมากขึ้น
  • สร้างสัมพันธภาพครอบครัวที่จะอยู่ชั่วนิรันดร์

โดยทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ สักวันหนึ่ง ท่าน—เช่นเดียวกับลูกทุกคนของพระองค์—จะได้กลับไปอยู่กับพระองค์และกับบุคคลที่ท่านรัก ท่านจะมีสันติสุขมากขึ้นในชีวิตนี้และปีตินิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึง

  • ชาวมอรมอนเชื่อโดยพื้นฐานว่าจุดประสงค์ของชีวิต…คือเพื่อมีความสุข! เราเคยอาศัยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่เราจะมายังโลกนี้ แต่เพื่อจะเป็นเหมือนพระองค์ (อันจะทำให้เรามีความสุข) เราต้องมายังโลกนี้เพื่อรับร่างกายและพิสูจน์ตัวเราเอง ชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้เป็นหนึ่งก้าวของความก้าวหน้าในฐานะลูก ๆ ของพระองค์--และเป็นส่วนหนึ่งของแผนแห่งความสุขนิรันดร์ของพระองค์สำหรับเรา แสดงเพิ่มเติม

  • จุดประสงค์หลักในความเป็นมรรตัยคือเพื่อเตรียมพบกับพระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้เรายังสร้างสัมพันธภาพครอบครัวที่สามารถดำเนินต่อไปในนิรันดรอีกด้วย หลังจากที่เราผ่านความเป็นมรรตัย ชีวิตเราจะยังคงดำเนินโดยมีจุดประสงค์ต่อไปที่จะมีความก้าวหน้านิรันดร์ เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น แสดงเพิ่มเติม

  • จุดประสงค์ของชีวิตคือเพื่อเรียนรู้ เติบโต มีครอบครัวและกลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา