mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตาย ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความตายเป็นเพียงการเริ่มต้น—เป็นอีกก้าวหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับลูกๆ ของพระองค์ สักวันหนึ่งร่างกายท่านจะตายเช่นเดียวกับทุกคน แต่วิญญาณท่านไม่ตาย วิญญาณจะไปโลกวิญญาณที่ซึ่งท่านจะเรียนรู้และก้าวหน้าต่อไป และอาจจะได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักผู้ตายจากไปแล้ว

ความตายเป็นขั้นตอนจำเป็นในความก้าวหน้าของท่าน เฉกเช่นการเกิด วันหนึ่งในอนาคตหลังจากท่านสิ้นชีวิต วิญญาณและร่างกายท่านจะรวมกัน—ไม่แยกจากกันอีกเลย นี่เรียกว่าการฟื้นคืนชีวิต และเกิดขึ้นได้เพราะการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (ดู 1 โครินธ์ 15:20-22)

  • เราเชื่อว่าเราดำรงอยู่ก่อนที่จะมายังแผ่นดินโลก และหลังจากความตาย ถึงแม้ร่างกายทางโลกของเราตายแต่วิญญาณเราจะคงอยู่ตลอดไป เพื่อว่าในที่สุดวันหนึ่งจะได้กลับคืนสู่ร่างกายที่สมบูรณ์แบบ การมาอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเพียงส่วนที่เล็กมากส่วนหนึ่งของแผนนี้ หลังจากดิฉันสูญเสียคุณพ่อเพราะโรคมะเร็งเมื่อดิฉันยังเด็ก ดิฉันมักจะใคร่ครวญถึงเหตุผลของการดำรงอยู่ของเรา เมื่อได้ศึกษาคำสอนของศาสนจักรและค้นหาคำตอบ ดิฉันจึงเข้าใจว่ามีเหตุผลสำหรับการเกิดและการตาย พระคริสต์ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในแผนนี้ นี่คือการปลอบประโลมที่ดีมากต่อดิฉัน แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา