mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเป็นใคร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ชาวมอรมอนเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งจัดตั้งในปี ค.ศ. 1830 จนถึง ค.ศ. 2010 ศาสนจักรมีสมาชิกภาพทั่วโลกประมาณ 14 ล้านคน ศาสนจักรมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ชาวมอรมอนเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิลและคำสอนของพระเยซูในการเปิดเผยต่ออัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน ชาวมอรมอนเชื่อว่าศาสนจักรของพวกเขาเหมือนศาสนจักรดั้งเดิมที่พระเยซูทรงสถาปนาไว้เมื่อครั้งประทับบนแผ่นดินโลก (ดู เอเฟซัส 2:19-20, 4:11-14) ชื่อ ‘มอรมอน’ เป็นชื่อเล่นเนื่องมาจากความเชื่อที่ศาสนจักรมีต่อพระคัมภีร์มอรมอน (พระคัมภีร์โบราณที่เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ในพื้นที่ของทวีปอเมริกาและบันทึกโดยศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเขียนพระคัมภีร์ไบเบิลในโลกเก่า)

  • หลายครั้งเมื่อดิฉันเดินทางไปแสดงศิลปะทั่วสหรัฐ คนจะบอกดิฉันว่า “คุณดูไม่เหมือนมอรมอนเลย” ดิฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามอรมอนต้องหน้าตาเป็นอย่างไร บางทีดิฉันก็คิดว่า หรือเป็นเพราะว่าดิฉันเตี้ย หรือรองเท้าบูทหนังประดับเทอร์ควอยซ์ของดิฉันเด่นไป ดิฉันต้องดูเป็นงานเป็นการมากกว่านี้ไหม ชาวมอรมอนที่ดิฉันรู้จักรูปร่างหน้าตาผิดแผกกันไป สิ่งที่เรามีเหมือนกันไม่ใช่เรื่องของการแต่งกายหรือวิธีที่เราได้รับการเลี้ยงดูแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเชื่อ เราเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต แสดงเพิ่มเติม

  • ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวในมหานครนิวยอร์ก มักจะมีคนถามเกี่ยวกับศาสนาของดิฉันและบทบาทที่ศาสนามีต่อชีวิตดิฉัน ในตอนนั้นและทุกวันนี้ -- ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะบอกว่า ชาวมอรมอนเป็นผู้คนแห่งศรัทธาและการรับใช้ ผู้ดำเนินชีวิตที่ดีและพยายามทำสิ่งถูกต้อง เราเป็นคนมองโลกในแง่ดี เราเชื่อในการทำงานหนัก เรารักครอบครัวของเราและดำเนินชีวิตด้วยมุมมองนิรันดร์อันนำมาซึ่งความหวังและสันติสุข แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา