mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ชาวมอรมอนเชื่อ เคารพ และรักพระคริสตธรรมคัมภีร์ เราเห็นว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นบันทึกที่มีพลัง สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นรากฐานของศาสนาคริสต์ทุกศาสนา พระคัมภีร์ไบเบิลอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ หลักคำสอน เรื่องเล่า คำเทศนา และประจักษ์พยาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและมาจากงานเขียนของบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพวกเขา (ดู 2 เปโตร 1:20-21) เรามีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมผ่านขั้นตอนเดียวกัน รวมไปถึงพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งสนับสนุนและยกระดับพระคัมภีร์ไบเบิล

  • เราเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล เราอ่าน สั่งสอนจากพระคัมภีร์และพยายามทำตามคำสอนของพระคัมภีร์ เราเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอนเช่นกัน ซึ่งเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคัมภีร์ที่เคียงคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล--ทั้งสองเล่มเติมเต็มให้แก่กัน ดิฉันชอบคิดว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น “เรื่องราว” ภาคต่อ ถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้ พระคัมภีร์บอกเรื่องราวของผู้คนที่อยู่คนละทวีปและพระคริสต์เสด็จไปเยี่ยมพวกเขาหลังจากพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ คุณต้องอ่านเอง! อ่านร่วมกันกับพระคัมภีร์ไบเบิลและอ้างโยงถึงกัน นี่เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่น่าอัศจรรย์ใจในการจุดประกายความคิดทั้งปวง! แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา