mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Fabrice

  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานแล้วและเป็นพ่อลูก 2 ผมชอบกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลและสกี ผมชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในสวนเพื่อดูแลดอกไม้หรือเล่นในสระว่ายน้ำกับลูกๆ ผมชอบไปชมภาพยนตร์กับครอบครัว

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

หลังจากเป็นสมาชิกที่แข็งขันในโบสถ์คาทอลิกมาเกือบ 25 ปี ผมก็พบกับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรนี้และตั้งใจฟังข่าวสารของพวกเขา ในการค้นหาความจริงอย่างจริงใจ ผมทำทุกอย่างที่พวกเขาขอให้ผมทำ อ่านพระคัมภีร์มอรมอน และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ความนึกคิดและวิธีคิดของผมค่อยๆ เปลี่ยนไป และ 9 เดือนต่อมาผมก็เข้าใจอย่างแจ้งชัดและรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำที่ทรงพระชนม์อยู่ของศาสนจักรนี้ ดังนั้นผมจึงเข้าร่วมโดยผ่านบัพติศมา หลังจากเป็นมอรมอนมา 30 ปี ผมรู้สึกและผมทราบว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้วางแนวทางให้ผมตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี หลีกเลี่ยงความเศร้าและชื่นชมความสุข

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ในฐานะมอรมอนคนหนึ่ง ผมมีโอกาสมากมายในการดูแลเพื่อนมนุษย์ ทุกเดือนผมไปพบบางครอบครัวเพื่อช่วยพวกเขาทางใดทางหนึ่งและมีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน ผมรับผิดชอบจัดการประชุมใหญ่ประจำปีระดับชาติของคนหนุ่มสาว ผมไปเยี่ยมวอร์ดบางวอร์ดในเขตที่ผมอาศัยอยู่เพื่อพบปะผู้คนและสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา แต่ละคนมีอะไรบางอย่างให้ทำเสมอในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ เนื่องจากเราไม่มีนักบวชที่กินเงินเดือน