mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Eric Cooper

  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper

เกี่ยวกับฉัน

ผมได้รับเกียรติที่ได้เป็นสามีของภรรยาที่น่าทึ่งและคุณพ่อให้แก่ลูกๆ ที่แสนวิเศษทั้งห้าคน ผมรับใช้ชุมชนอย่างนอบน้อมในตำแหน่งซีอีโอให้แก่ธนาคารอาหารในท้องที่ของเรา ผมทำงานเพื่อเลี้ยงอาหารคน 58,000 คนผู้ซึ่งเป็นทุกข์กับความหิวโหยและความไม่มั่นคงด้านอาหารทุกสัปดาห์ ผมโชคดีที่ได้ทำงานกับอาสาสมัครมากมาย และผมเชื่อว่าเราทุกคนได้รับพรเมื่อเรารับใช้ผู้อื่น ผมได้รับการย้ำเตือนทุกวันว่าโดยผ่านการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ด้วยความเมตตาทำให้เกิดปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะความสุขที่ผมได้รับจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ผมรู้สึกถึงปีติอันบริบูรณ์จากการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติและคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เมื่อผมมีปัญหาและทำผิดพลาด ผมได้รับความหวัง โดยรู้ว่าผมสามารถมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และกลับใจได้ ผมพบสันติสุขในการรู้ว่าผมเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรักผม ผมได้รับการปลอบโยนในความคิดที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เราทุกคนขณะเผชิญการทดลองและความยากลำบาก ผมอัศจรรย์ใจที่เห็นปาฏิหาริย์จากพระหัตถ์ของพระองค์ในโลกนี้ ผมแสดงความสำนึกคุณสำหรับความรู้นี้ และผมเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเชื่อว่าศรัทธาหรือศาสนาของผมคือวิถีชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ผมทำงาน วิธีที่ผมเล่น ที่บ้าน และในศาสนจักร การเป็นมอรมอน สำหรับผมแล้ว ไม่ใช่แค่กิจกรรมวันอาทิตย์ แต่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผมตามหลักธรรมที่พระเยซูทรงสอน ผมพากเพียรเป็นคนซื่อสัตย์ในการติดต่อผู้อื่นและมีความสุจริตในการกระทำและความประพฤติของผม ผมทำงานหนักเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่น ผมเชื่ออย่างแท้จริงว่าเมื่อเราอยู่ในการรับใช้ผู้อื่น เราก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นเอง