mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Elcio

  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano

เกี่ยวกับฉัน

ผมจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ปกติผมเล่นกระดานโต้คลื่น ว่ายน้ำ ฝึกยิวยิตสูและเล่นสควอชเป็นประจำ ผมเป็นคุณพ่อและเข้าโบสถ์ใกล้ๆ พระวิหาร

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะผมมีประจักษ์พยานว่าศาสนจักรนี้จริงและการจัดระเบียบของศาสนจักรได้รับการดลใจและการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า ผมรู้จักกับศาสนจักรผ่านทางภรรยา เรากำลังสอนลูกๆ ของเราและเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีขึ้น

เรื่องราวส่วนตัว

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

ผมรับบัพติศมาเมื่อปี 2001 เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ทุกสิ่งใหม่สำหรับผมเพราะเดิมผมเป็นชาวคาทอลิกมาโดยตลอด ครอบครัวและภรรยาของผมอยู่ในพิธีบัพติศมาด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นพนักงานวอร์ด ผมรู้ว่าผมอยู่ในสถานที่ถูกต้อง ผมรักพระกิตติคุณและรู้สึกดีมากกับการรับใช้