mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Stella

  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu

เกี่ยวกับฉัน

อโลฮ่า! ดิฉันมาจากฮ่องกง ดิฉัน “ผลิตในจีน” โตในฮ่องกง ศึกษาที่สหรัฐอเมริกา และตอนนี้กลับมาอยู่ที่ฮ่องกงกับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม และทำงาน ดิฉันรักชีวิตนี้ รักครอบครัวและเพื่อน~ทุกวันเป็นพร และดิฉันรู้สึกขอบคุณที่มีชีวิตอยู่! ดิฉันรักดนตรี ภาพยนตร์ อาหารดีๆ การปีนเขา การดูดาว หรือแค่อยู่กับธรรมชาติ และใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะว่าดิฉันค้นพบความจริงและความสุขที่ดิฉันไม่รู้เลยว่าดิฉันกำลังตามหาอยู่ พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและคำสอนในนั้นได้ช่วยดิฉันค้นพบจุดประสงค์ในชีวิต ความกลมเกลียวในครอบครัว และความรักของพระเจ้า การเข้าร่วมกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ช่วยให้ดิฉันเข้าใจถึงตัวตนของดิฉัน และความสัมพันธ์อันเป็นส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า ที่ว่าเราทุกคนคือลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงรักเรา และทรงมีแผนแห่งความสุขสำหรับเราทุกคน ประจักษ์พยานและความเข้าใจของดิฉันเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจกันอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของเราได้เติบโตขึ้นเมื่อดิฉันอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันกำลังพยายามทำตามแบบอย่างอันดีพร้อมของพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ในการดำเนินชีวิตทุกวันของดิฉัน ดิฉันไม่ดีพร้อมและมีข้อควรปรับปรุงมากมาย และการชดใช้ของพระคริสต์ให้ความหวังและความเข้มแข็งกับดิฉันที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยไม่ดี การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน และการไปพระวิหารเป็นประจำเป็นส่วนจำเป็นของชีวิตดิฉัน นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ ดิฉันช่วยสอนคำสอนพระกิตติคุณตอนเช้าตรู่ช่วงระหว่างสัปดาห์ให้กับเยาวชนในเขตของดิฉัน บางครั้งดิฉันช่วยจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกโสดในเขตของดิฉัน และช่วยในการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ดิฉันพยายามอย่างดีที่สุดในการประยุกด์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในบ้านและที่ทำงาน