mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Christian

  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt

เกี่ยวกับฉัน

ผมเรียนด้านทัศนศิลป์ที่อิตาลีและทำงานในตลาดศิลปะนานาชาติ เป็นสิทธิพิเศษที่ได้ทำธุรกิจในสิ่งที่ผมชอบและสนใจ ชีวิตในภูเขาสร้างแรงบันดาลใจ และงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าเป็นครูที่น่าประทับใจ ผมกับภรรยาที่รักมีลูกด้วยกันสามคน พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตผมอย่างยิ่ง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ตลอดชีวิตผมได้เข้าใจว่าเป็นพรเหลือเกินที่ผมมีโอกาสเติบโตมาในครอบครัวที่สอนหลักธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้ผมในวัยเด็ก คุณพ่อคุณแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักสอนผมตั้งแต่ยังเล็กให้มีพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต แต่ผมต้องเรียนรู้วิธีทำสิ่งนั้นด้วยตนเอง ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพราะผมรู้สึกในใจว่าผมอยู่บนเส้นทางที่จะทำให้ผมกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้ คำสอนของพระเยซูคริสต์ทำให้ผมเป็นอิสระ เสริมสร้างบุคลิกภาพและความเคารพตนเองแก่ผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนำมาซึ่งปีติ ด้วยการท้าทายต่างๆ ในชีวิตนี้ การแบ่งปันวิถีชีวิตแบบชาวคริสต์กับผู้อื่นจึงเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ ยิ่งผมมีชีวิตอยู่นานเท่าใด ผมยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นผมจึงดีใจที่ได้รับใช้เพื่อนมนุษย์และรู้จักตนเองมากขึ้น ชีวิตที่มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและปีติ