mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Chris

  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson

เกี่ยวกับฉัน

สามีของภรรยาที่ยอดเยี่ยม พ่อของลูกชายวัยซนสองคน ผมทำงานที่หอสมุดรัฐสภา ผมชอบขี่จักรยานและถ่ายภาพ!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะผมเชื่อว่าหลักธรรมที่สอนในศาสนจักรเป็นความจริงและถูกต้อง ผมเชื่อในพระเยซูคริสต์และผมเชื่อว่าศาสนจักรมอรมอนเป็นศาสนจักรของพระองค์บนโลกทุกวันนี้

เรื่องราวส่วนตัว

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

ผมเข้าร่วมพิธีของโบสถ์ทุกสัปดาห์ พิธีสำคัญที่สุดที่ผมเข้าร่วมเรียกว่าการประชุมศีลระลึก นี่เป็นการประชุมที่เรารับส่วนขนมปังและน้ำในความรำลึกถึงพระเยซูคริสต์และเราต่อสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้า มีผู้พูดหลายคนแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณเช่นกัน การประชุมศีลระลึกให้โอกาสผมใคร่ครวญสิ่งสำคัญจริง ๆ สำหรับผม เช่น สัมพันธภาพของผมกับพระผู้เป็นเจ้าและบทบาทของผมในฐานะพ่อและสามี ผมรู้สึกว่าผมได้เติมพลังทางวิญญาณหลังจากการเข้าประชุม ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บ่อย ๆ ระหว่างการประชุมศีลระลึก บางครั้งขณะที่ผมรับส่วนศีลระลึก ความคิดเข้ามาสู่จิตใจผมซึ่งผมรู้สึกว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมควรทำในชีวิต

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามดำเนินชีวิตตามศาสนาของผมโดยการเป็นคนใจดี ใจกว้าง และรับใช้ผู้อื่น ผมพยายามเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ขาวสะอาดและมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง บางครั้งผมก็บกพร่องในด้านต่าง ๆ เหล่านี้แต่ผมพยายามต่อไปเสมอ การเป็นสามีและพ่อที่ดีให้ภรรยาและลูก ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผม ผมเชื่อว่างานสำคัญที่สุดที่ผมทำได้ตลอดเวลาคืองานที่อยู่ในกำแพงบ้านของผมเอง ผมหวังว่าจะปลูกฝังอุปนิสัยที่ได้มาจากพ่อแม่ให้แก่ลูกชายผมได้ ศรัทธาของผมเป็นพื้นฐานชีวิตทุกด้านของผม ผมสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าผมไม่มีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและแผนซึ่งพระองค์ทรงมอบให้เรา