mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Byron

  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นสามี เป็นพ่อ และคุณปู่คุณตา ผมชอบร้องเพลง ชอบทำอาหาร และรับประทานอาหารมังสวิรัติ ชอบเล่นจานร่อน เทนนิส และไปทะเลบ่อย ๆ เท่าที่จะทำได้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

สิ่งนี้ทำให้ผมมีความสุข การดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทำให้ผมเป็นคนดีขึ้น เป็นสามี พ่อและเพื่อนที่ดีขึ้น ผมทราบว่าผมมาจากไหน จุดประสงค์ของชีวิตที่นี่และชีวิตหลังความตายหมายถึงอะไร เพราะศาสนาของผม ผมจึงทราบว่าผมเป็นใคร ผมทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักผมและทรงปรารถนาให้ผมมีความสุข

เรื่องราวส่วนตัว

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

ผมอายุแปดขวบ อยู่ในเอดมันตัน แอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เมื่อคุณพ่อผมบัพติศมาและยืนยันผมเป็นสมาชิกศาสนจักร วันนั้นหิมะตกและข้างนอกหนาวมาก แต่เพราะนั่งอยู่ข้างคุณพ่อและกุมมือท่าน ผมไม่เคยรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยและเป็นที่รักเช่นนั้นมาก่อน ท่านสิ้นชีวิตเมื่อสามปีที่แล้วแต่ผมสามารถหลับตาและยังคงรู้สึกถึงมือเล็ก ๆ ของผมที่อยู่ในมือท่าน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ทั้งหมดนี้สรุปไว้ในเพลงที่ผมเรียนรู้สมัยเด็ก... “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู ฉันรู้ทางพระฉันเดินตาม ฉันพยายามรักดังพระ ทั้งการกระทำและคำพูดจา บางครั้งฉันถูกล่อลวงให้เลือกในสิ่งผิด แต่ฉันคิดถึงพระสุรเสียงนุ่มแผ่วเบาคอยกระซิบ จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน จงมั่นเมตตาในทุกสิ่งที่ท่านทำ ทั้งความคิดและการกระทำรักและอาทร เพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอน ฉันพยายามจะรักเพื่อนพี่น้อง จะพร้อมใจรับใช้พวกเรา ฉันคอยเฝ้าวันแห่งความยินดีวันที่เยซูเสด็จมา ฉันจะจดจำคำสอนของพระองค์ทุกครา เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในใจฉันตรัสว่า จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน จงมั่นเมตตาในทุกสิ่งที่ท่านทำ ทั้งความคิดและการกระทำรักและอาทร เพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอน”