mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Bruce

  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นคุณพ่อลูก 8 คน และคุณปู่คุณตาหลาน 34 คน ผมรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ฟลอริดาแทมปา ผมชอบดนตรี ผมชอบกีฬา ผมชอบอ่านพระคัมภีร์ ผมชอบออกกำลังกาย และคุณน่าจะพูดได้ว่าผมรักชีวิต ผมมีประจักษ์พยานลึกซึ้งจริงใจเกี่ยวกับศาสนจักรมอรมอน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะผมได้รับประจักษ์พยานว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง ผมรักพระคัมภีร์มอรมอนเพราะเป็นพยานถึงพระคริสต์และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์เพื่อเราทุกคน ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้ว่าโจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาและพระบุตร และเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามศาสนาของผมโดยการทำความดี ผมสวดอ้อนวอนทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ทุกวันให้ทรงนำทางผมผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะรับใช้พระองค์และยกจิตวิญญาณเพื่อนมนุษย์ เวลานี้ผมกำลังรับใช้งานเผยแผ่เพื่อช่วยผู้อื่นค้นพบความจริง