mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Андрей Климаш (Andrey Klimash)

  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานมาได้ 20 ปี มีภรรยาและลูกสาวที่วิเศษมาก (รูปประวัติคือรูปภรรยาและลูกสาวผม ผมไม่ได้มีภรรยาสองคน :) ผมทำงานเป็นแพทย์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมมีความรู้สึกพิเศษซึ่งคือความปรารถนาบางสิ่งที่สูงส่ง บริสุทธิ์ และดีงาม บางสิ่งที่ผมไม่เห็นรอบตัวและจำไม่ได้ แต่หัวใจผมจำได้ และได้รู้สึกถึงความปรารถนานั้น ผมรู้ทันทีที่พบสิ่งที่ผมปรารถนาตลอดมา นั่นคือหลักธรรมพระกิตติคุณของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตสอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมที่สูง ซึ่งผมรักมาก