mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

#ทำให้โลกสว่าง

ในเทศกาลคริสต์มาสแต่ละครั้ง เราเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ แสงสว่างของโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึงวันที่ 25 ธันวาคม จงถวายเกียรติแด่พระองค์และแบ่งปันแสงสว่างของพระองค์โดยการรับใช้ทุกวัน

ค้นพบวิธีที่ท่านจะช่วย #ทำให้โลกสว่าง ได้

ฉันต้องการ:

เราเป็นใคร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนาที่ผู้คนมักเรียกกันว่าศาสนจักรมอรมอน สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกที่เราเชื่อคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

ถึงแม้ว่าภูมิหลังและประสบการณ์ของเราจะหลากหลาย แต่ชาวมอรมอนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ เว็บไซต์นี้มีสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาแบ่งปันเรื่องราวและบอกเล่าว่าศรัทธาที่พวกเขายึดถือมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศรัทธาของเรา