mormon.org Pandaigdigan

Paano Ka Magiging Ilaw ng Sanglibutan?

Handa ka na ba sa Kapaskuhang ito? Subukang magbigay nang tulad ni Jesus, sa paisa-isang tao. Makiisa sa amin na Maging Iaw ng Sanglibutan sa ating mga tahanan at komunidad at sa buong mundo.

Maging Ilaw ng Sanglibutan ngayon

Gusto kong:

Sino kami

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang opisyal na pangalan ng relihiyong karaniwang tinatawag na Simbahang Mormon. Naniniwala kami una sa lahat na si Jesucristo ang Tagapagligtas ng mundo at Anak ng Diyos.

Kahit magkakaiba ang aming mga pinagmulan at karanasan, nagkakaisa ang mga Mormon sa katapatan kay Jesucristo. Ang site na ito ay nagtatampok sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na nagkukuwento ng kanilang karanasan at naglalahad ng kahalagahan ng kanilang pananampalataya sa kanila.

Alamin pa ang tungkol sa aming pananampalataya