mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si David. 我名叫煒秋。

  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung

Tungkol sa Akin

Lima ang anak ko at masaya ang aming pamilya. Mahal ko ang pamilya ko. Ako ay isang doktor na may Board specialist certification sa tatlong specialty. Nagtrabaho ako dati bilang Clinical Professor sa University of California San Diego, at ngayon ay Clinical Professor ako sa University of Hong Kong.

Bakit Mormon Ako

May duda ako dati. Pero mabuti na lang, naisip kong subukan ang pangako sa Aklat ni Mormon, sa Moroni: 10:3-5. Taong 1974 nang pag-aralan ko ang Aklat ni Mormon at tanungin ang Diyos kung totoo o hindi ang mga mensaheng nakapaloob doon tungkol sa mga turo ni Jesucristo. At sinagot ng Diyos ang dasal ko at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay ipinaalam sa akin na ang Aklat ni Mormon at ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo. Kaya nagpasiya akong magpabinyag sa Kanyang ipinanumbalik na tunay na simbahan sa Lupa sa panahong ito.

Personal na mga Kuwento

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

Kapayapaan at katahimikan. Nasaksihan ko ang maraming mahimalang pagpapagaling ng Diyos sa buhay ng iba.

Alin sa mga turo ng Tagapagligtas ang nakaimpluwensya na sa iyong buhay?

Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: (Mateo 7:7)

Paano naipaunawa sa iyo ng Aklat ni Mormon ang layunin ng buhay?

Natulungan ako nitong subukan ang isang bagay. Pinag-aralan ko ito gabi-gabi at tinanong ko ang Diyos kung totoo ito. Makalipas ang 3 buwan, binigyan ako ng Diyos ng espesyal na karanasan para ipaalam sa akin na ito ay totoo. Pero napakatigas pa rin ng ulo ko at mas naniniwala ako sa “siyensya” para tanggapin ang Diyos. Pagkaraan ng mga isang buwan, tinulungan ako ng Diyos na magpakumbaba nang biglang mabulag ang bunsong kapatid kong babae at pinaghinalaang may tumor sa utak. Matapos kaming mag-ayuno at magdasal nang 48 oras ng isa ko pang kapatid na babae na tumanggap na kay Cristo, lubusang gumaling ang bunsong kapatid ko. Hindi kailanman nalaman ng doktor niya kung paano nangyari iyon. Kaya nagpasiya akong magpasalamat sa Diyos at magpakumbaba at lumapit kay Cristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong sundin ang turo ni Jesus at ginagawa ko ang ginawa Niya noon, na pinagagaling ang mga maysakit at nagdaramdam.