mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si V. Guzman

  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman

Tungkol sa Akin

Ama ako ng limang bata na nakatira sa upstate New York. Ako’y isang abugado. Ako’y kolektor ng mga aklat na gawa ng Marvel at DC.

Bakit Mormon Ako

Nang madama ko na sinagot ng aking Ama sa Langit ang dasal ko tungkol sa katotohanan ng Simbahang ito, nadama kong kailangan akong mabinyagan sa Kanyang simbahan. Hindi ko pinagdudahan kailanman ang desisyong ito. Ang pamumuhay ng “Mormon” na siyang sinabi ng Tagapagligtas na dapat sundin ay nagdulot ng malaking galak sa akin at sa aking pamilya.

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Noong nag-ayuno at nanalangin ako para malaman kung Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, o mga Mormon ang Totoong Simbahan ng Diyos at nakatanggap ako ng sagot na ito nga iyon, natiyak kong kailangan akong mabinyagan. Hindi ko malilimutan ang araw nang ilubog ako sa tubig ng isang awtorisadong priesthood holder at umahon mula sa tubig na nadamang nalinis sa dati kong mga kasalanan.

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

Upang ibahagi ang mga pagpapalang dulot ng pagsunod sa ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Napunta ako noon sa Argentina para ibahagi ang aking kaalaman tungkol sa Relihiyong Mormon. Iyon ang pinakamabuti at pinakamahirap na ginawa ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bahagi na ako ng buhay ng mga Kabataan ng Simbahan na edad 12-18 taon. Binigyan ako kamakailan ng tungkulin bilang Bishop na responsable sa kongregasyon na binubuo ng mga 300 pamilya.