mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Vicente Hernandez Garcia

  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez

Tungkol sa Akin

Gusto ko ang lahat ng mabuti at marangal sa iba. Inilalaan ko ang halos lahat ng oras ko sa pagbobrodkast sa radyo at telebisyon. Mahilig akong magbahagi ng mga ideya sa iba, basta’t matino ang talakayan, at may paggalang sa iniisip at nadarama ng iba.

Bakit Mormon Ako

Bilang Mormon natagpuan ko na ang tunay na landas sa paglilingkod sa iba at ang paraan para ganap na makatulong ako sa kapwa ko kapag kailangan nila ako.

Personal na mga Kuwento

Maaari mo bang ipaliwanag ang nagagawa ng panalangin sa iyong buhay?

Sa panalangin ko kinakausap ang aking Ama sa Langit. Pinakikinggan at ginagabayan Niya ako kapag kailangan ko Siyang kausapin. Sa panalangin ko Siya pinasasalamatan sa lahat ng naibigay Niya sa akin.

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

Sundan ang halimbawa ni Jesucristo at ipangaral ang ebanghelyo sa mundo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Pagsunod sa aking Ama sa Langit