mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Vanessa Wong

  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong

Tungkol sa Akin

Nakatira ako sa isa sa pinakaabala at pinakamagandang lungsod sa mundo—Hong Kong. May trabaho ako tulad ng marami sa inyo. Gustung-gusto kong magsaya tulad ng iba, at ako lang ang miyembro ng Simbahang LDS sa aking pamilya. Mahilig akong mag-karaoke kasama ang mga kaibigan ko, manood ng TV, mag-hiking, at tumulong din sa iba. 18 buwan akong naglingkod nang full-time sa Simbahang LDS. Maaaring sabihin ng ilan, “Ginugol mo na lang sana ang panahong iyan sa paghahanap ng trabaho at pagkita ng pera sa halip na maglingkod ka at magsayang ng oras.” Ngunit pinili kong maglingkod at tulungan ang iba na madama ang pagmamahal ng ating Tagapagligtas. Isa iyon sa pinakamasasayang sandali sa buhay ko.

Bakit Mormon Ako

Ang pagkaunawa at pagkaalam na tayo ay mga anak ng Diyos ay gumagawa ng kaibhan sa buhay ko. Kahit pakiramdam mo kung minsan ay nag-iisa ka o nanghihina, laging nariyan ang Panginoon para sa bawat isa sa Kanyang mga anak. Nagkaroon ako ng patotoo kay Propetang Joseph Smith at sa Aklat ni Mormon nang magtiwala at manampalataya ako sa Diyos, at sa pagsunod ko sa Kanyang mga salita. Nalaman ko ang tungkol sa Simbahan dahil sa kaibigan ko noon sa kolehiyo. Marami akong kaibigan na nagsikap noon na ipaalam sa akin ang iba pa, ngunit hindi nagtagal ang hangarin kong matuto. Ayaw kong sumapi sa Simbahan dahil sa mga kaibigan ko. Isang araw, kausap ko ang isang kaibigan at nakikinig ako sa awiting “Kailangang Makilala Ko.” Nakadama ako ng kapayapaan at saya, at pakiramdam ko ay isa kaming malaking pamilya. Sinabi sa akin na iyon ang Espiritu ng Diyos. Gusto kong madamang muli ang Espiritu pagkatapos ng gabing iyon, kaya nagsimula akong magsimba, mag-aral ng banal na kasulatan at manalangin araw-araw, at magtanong. Nasumpungan ko ang patuloy na payapang damdaming ito at alam ko na lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. Alam ko na ang Simbahan ni Jesucristo ay ipinanumbalik ng mapagmahal na Diyos sa pamamagitan ng buhay na propeta.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong maging halimbawa sa aking pamilya, huwag magreklamo nang madalas, at makiramay rin sa iba. Naglilingkod ako sa organisasyon ng mga bata sa Simbahan. Ito ay tinatawag na Primary. Nagpaplano ako, dumadalo, at nag-oorganisa ng mga aktibidad para sa mga bata para tulungan silang maging mas mabuting Kristiyano, mas mabuting mamamayan, mas mabuting anak, at mga lider sa komunidad sa hinaharap. Hindi ako ang pinakamahusay na guro, hindi ako propesyonal, ni wala akong gaanong ideya sa pamamahala at pagtuturo sa mga bata. Alam ko lang na kapag sinisikap kong gawin ang lahat para maglingkod at tumulong, maganda ang pakiramdam ko at ibinibigay ng Panginoon ang kailangan ko para maisakatuparan ang Kanyang kalooban.