mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Luis Vance T.

  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor

Tungkol sa Akin

Ama ako ng dalawang magagandang anak, mahilig akong manood ng sports, at hilig ko ang paksa ukol sa pulitika. Dating taga-Northern California, lumipat ako sa Washington, D.C. 10 taon na ang nakalilipas para magtrabaho sa Capitol Hill. Nasisiyahan akong makita ang sistema ng pulitika ng U.S. at natutuwa akong magampanan ang bahagi ko. Nakatanggap ako ng Master’s degree sa Homeland Security habang nagtatrabaho nang full time at nagsisimula ng pamilya, hindi madali, pero sa tulong ng asawa ko at ng Ama sa Langit, nagawa ko ito. Ngayon ginagawa ko ang lahat para mapangalagaan ang aking pamilya.

Bakit Mormon Ako

Nalaman ko ang tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa edad na 12. Kahit bata pa ako noon, dumulog ako sa Diyos sa panalangin at hiniling na sabihin sa akin kung ang mga alituntunin at doktrinang natututuhan ko ay totoo, at sa pagpapatotoo ng Banal na Espiritu, sinabi Niyang totoo ang mga ito. Magmula noon, nanatili na akong aktibo sa Simbahan. Kahit dumarating at naglalaho ang kaligayahan at mga hamon sa buhay, ang kagalakang nadama ko sa pagsunod sa mga kautusan at sa mga itinuro ng Tagapagligtas ay patuloy na lumalago. Ang pagiging Mormon ay hindi lang pagsisimba bawat linggo - Mormon ako dahil tinutulungan ako ng ebanghelyo na maunawaan kung sino ako. Alam ko kung bakit ako narito, kung saan ako nanggaling, at saan ako papunta. Ang mga katotohanang ito ay nagbibigay sa akin at sa aking pamilya ng lakas na mamuhay nang mas maligaya at makabuluhan. Walang katumbas ang kahalagahan nito.

Personal na mga Kuwento

Maaari mo bang ipaliwanag ang nagagawa ng panalangin sa iyong buhay?

Malaki ang ginagampanan ng panalangin sa aking buhay. Araw-araw kaming nagdarasal ng aking pamilya. Sa paggawa nito ay may maganda kaming pagkakataon na sama-samang dumulog sa Panginoon. Habang ipinahahayag namin ang aming saloobin at mga alalahanin, lalo kaming nagiging malapit sa isa’t isa at pinag-iibayo ang aming pananampalataya na sa kabila ng aming kalagayan ay nariyan ang Ama sa Langit na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Ipinaaalala sa akin ng panalangin kung ano ang talagang mahalaga sa buhay at nagbibigay ito ng espirituwal na mga karanasan na nagbibigay-sigla. Binubuksan din nito ang mga dungawan ng pagpapala mula sa langit alang-alang sa mga taong mahal natin. Sa buong maghapon, sinisikap kong palaging manalangin sa aking puso. Tinutulungan ako nitong maging mas mabuting tao at inilalagay ako sa katayuan na makatanggap ng mga pagpapala. Nakapapanatag na malaman na kahit nasaan ako o ano man ang nangyayari sa paligid ko, pagdarasal lang ang paraan para makausap ang Ama sa Langit. Totoong hindi ako nag-iisa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bahagi ng pamumuhay ng aking relihiyon ang boluntaryong paglilingkod sa Simbahan - halimbawa, ako ay Sunday School teacher. Sa taong ito Lumang Tipan ang pinag-aaralan namin. Napakasarap matuto kasama ang aming ward (kongregasyon). Binibisita ko rin ang ilang pamilya sa kanilang mga tahanan bawat buwan. Dahil dito nagiging mas malapit kami at nakatutulong ito sa pagtiyak na nasusuportahan sila sa kanilang mga adhikain. Kasama ng aking asawa at mga anak, regular kaming nagsisimba at sinisikap na gawing araw ng pamamahinga ang Linggo. Higit sa ano pa man, ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagiging tapat sa aking mga ginagawa at sa pagsisikap na igalang ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo sa aking mga gawa.