mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Valentin

  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero

Tungkol sa Akin

Isinilang ako sa Mexico, Mexico City. Pebrero 14 nang ipanganak ako. Gusto ko ang larong soccer, nasisiyahan din akong maglaro sa iba pang sports.

Bakit Mormon Ako

Naniniwala akong totoo ang simbahan at ito ay dahil sa ipinanumbalik ng Diyos ang Kanyang simbahan sa mundo sa mga huling araw. Nakatanggap ako ng patotoo nito sa simple at tunay na paraan o sa panalangin. Gusto ko talagang malaman ang katotohanan ng mga bagay at nakatanggap ako ng sagot kaya naging Mormon ako.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatulong sa iyo ang pagdalo sa mga serbisyo ng Simbahan?

Ang pagdalo sa Simbahan ay nakatulong sa akin dahil nadarama kong umuunlad ang aking espiritu. Nadarama ko ang Banal na Espiritu sa tuwing magsisimba ako. Sa tuwing dadalo ako at naririnig ang mga tagapagsalita nauunawaan ko ang mga bagay na ukol sa Diyos dahil naroon ang Espiritu. Ang isang bagay na mahalaga sa pagsisimba ay ang pakikibahagi ng sakramento. Nadarama kong mapalad ako sa tuwing makikibahagi ako dahil nadarama kong dinadalisay ako ng Espiritu. Lubos ang pasasalamat ko sa pagkakataong makapaglingkod sa aking mga kapatid sa pamamagitan ng paghahanda ng sakramento at pagpapasa nito. Nagpapasalamat ako sa mga tungkulin ko na makapaglingkod sa aking mga kapatid. Nadarama kong marami pa akong iuunlad at matututuhan. Nagpapasalamat ako sa kahandaan ng lahat ng aking mga kapatid na tumutupad sa kanilang tungkulin sa paglilingkod at paggawa ng lahat sa abot ng kanilang makakaya.

Ano ang nakatulong para magkaroon ng higit na pagkakasundo sa iyong tahanan?

Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nagdulot ng pagkakaisa sa tahanan ng aking pamilya. Binigyan tayo ng Ama sa Langit ng hangarin na malaman ang ebanghelyo. Hindi kami palaging nagkakasama noon kaya ngayon gusto naming mas magkasama-sama kami. Sinisikap naming huwag galitin ang isa’t isa, sinisikap naming gawing payapa ang aming tahanan. Nabinyagan ako at ang aking ina. Alam kong ihahanda ng Ama sa Langit ang iba pang miyembro ng aking pamilya para makasama namin sa simbahan bilang mga banal sa mga huling araw. Alam kong tumutulong ang ebanghelyo para magkasama-sama ang mga pamilya, at naghahatid din ito ng kaligayahan sa kanilang buhay. Maaaring dumating ang mahihirap na sandali pero dahil sa ebanghelyo mas madaling makayanan ang mga ito.

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Maraming beses nang sinagot ang mga dasal ko. Sinasagot ng Ama sa Langit ang mga panalangin. Alam kong sinasagot Niya ang mga panalangin, gaya ng isang karanasan ko. Malaki ang problema ko noon, naaalala kong lumuhod ako at nagdasal na tulungan ako at halos kaagad sinagot ang mga dasal ko. Nakauwi ako sa aking pamilya. Sa panalangin ding ito humingi ako ng patnubay na malaman ang susunod na gagawin ko at sa loob ng ilang araw ay sinagot ito nang kumatok ang mga missionary sa aking pintuan. Habang nakaupo at nakikinig nalaman kong ipinadala sila ng aking Ama sa Langit. Natiyak ko na magiging Mormon ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap ko sa abot ng aking makakaya na sundin ang salita ng aking Ama sa Langit, na maging higit na katulad ni Cristo, at sundin ang Espiritu. Ginagawa ko ang lahat para gampanan ang aking mga tungkulin at piliin ang tama.