mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si 智子 (Nakamura Tomoko)

  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko

Tungkol sa Akin

Sa impluwensya ng mga magulang na mahilig sa musika, lumaki akong nakikinig sa klasikal na musika sa napakamurang edad. Hilig ko ring manood ng sine at dula-dulaan, at dahil dito ay marami akong nalaman ukol sa musika, at lagi akong nakikinig sa musika araw-araw. Kahit piano teacher ako, dahil sa mga koneksyon ko sa iba mabilis kong napapalawak ang aking kaalaman, sa mga musical, choir, ensemble, music bell, at voice lesson, at boluntaryong gawain din. Marami akong ginagawa, at malaking tulong talaga na maunawain at matulungin ang pamilya ko. Sa trabaho ko ngayon, mga libangan, at pagboboluntaryo, dama ko ang galak na hatid ng musika.

Bakit Mormon Ako

Kahit maraming iba’t ibang simbahan, para sa akin Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang nagturo sa akin tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ni Jesus at sa kanilang pag-iral. Nagpasiya akong sumapi sa Simbahan ng Panginoon matapos ko itong ipagdasal nang matagal at nagkaroon ako ng matibay na paniniwala nang mag-alab ang puso ko. Sa turo ng Simbahan nalaman ko ang mga layunin at dahilan ng buhay, at may malilinaw akong sagot sa mga tanong na iyan. Mahal ni Jesus ang bawat isa sa atin, at kung minsan lumilikha Siya ng mga pagkakataon para umunlad tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga pagsubok. At marami pang ibang mga turo, tulad ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, pagiging tapat sa sarili at sa iba, at pagpapakumbaba. Marami rin akong kahinaan, at kung minsan nalulungkot ako, pero nagpasiya akong kamtin ang mga mithiin ko at patuloy na matuto nang hindi sumusuko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Tuwing Linggo nagsisimba ang buong pamilya ko. Sa simbahan nakikihalubilo ako hindi lang sa mga kaedad ko, kundi maging sa ibang tao. Nakapaglingkod na ako sa mga presidency at nakapagturo sa mga klase ng mga bata (edad 1–12), mga kabataan (edad 13–17), at kababaihang edad 18 pataas. Nagagamit ko at nadaragdagan ang mga talento ko sa pagtuturo sa mga koro at musical, atbp. Nagtuturo ako ngayon ng ebanghelyo sa mga kabataang papasok na sa high school, at sa libreng oras ko araw-araw sumasali ako sa praktis ng koro ng Simbahan, at gumaganap rin sa visiting teaching. Sa mga pakikihalubilong ito sa maraming tao, nalaman ko na higit ang natututuhan ko at mas marami silang naituturo sa akin kaysa naituturo ko sa kanila, at pinasasalamatan ko iyan. Sa pamamagitan ng ebanghelyo (ibig sabihin, ang magagandang turo ng Simbahan) patuloy akong magmamahal na tulad ni Jesus, at nais kong patuloy na ipakita ang galak at kapangyarihan kong mabuhay sa pamamagitan ng musika.