mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Tom

  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo

Tungkol sa Akin

Ako ang una sa aming pamilya na isinilang sa Amerika, Intsik ang mga magulang ko na isinilang sa Pilipinas. Natira ako sa New York City, Manila, Cambridge England, Cambridge Massachusetts, Silicon Valley, Utah, at sa Los Angeles area. Mayroon akong PhD sa computational biophysics. Ako’y may-asawa, at may tatlong anak kami na ipinagmamalaki namin.

Bakit Mormon Ako

Isang mabuting kaibigan sa graduate school ang nagbahagi sa akin ng Aklat ni Mormon at sinabing salita ito ng Diyos - isa pang tipan ni Jesucristo. Tinanggap ko nang taos-puso ang kanyang sinabi. Matapos ko itong pag-isipan sa loob ng maraming buwan sa siyentipikong pamamaraan - sinunod ko sa huli ang payo na “itanong sa Diyos … kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo … nang may matapat na puso, na may tunay na layunin.” Nagulat akong matanggap ang malinaw na sagot. Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Wala akong maisip sa buhay ko na hindi naiimpluwensyahang mabuti ng aking pananampalataya.