mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Tim

  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst

Tungkol sa Akin

Ako ay may asawa at ama. Nasisiyahan ako sa pagtakbo at sumali na sa ilang paligsahan sa marathon. Gusto kong makatakbo sa 50 marathon, isa sa bawat estado. Kailangan dito ang maraming training at pagpupursigi. Nasisiyahan din akong magturo ng Karate sa mga bata sa paligid namin. Natanggap ko ang aking black belt noong binata pa ako at daan-daan nang estudyante ang naturuan ko sa nakalipas na 35 taon. Sa akin na nakuha ng ilan sa kanila ang kanilang black belt. Ang kakaiba dito ay ang katunayan na isa lang ang paa ko. Mga 30 taon na ang nakararaan naaksidente ako habang sakay ng aking motorsiklo at isang taon akong lumagi sa ospital. Hindi tiyak ang kahihinatnan ng operasyon noong una at parang hindi maganda ang resulta ng aking paggaling. Binigyan ako ng basbas ng Priesthood ng mga Elder mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw para sa pagpapagaling at kapanatagan. Nang makalabas na ako ng ospital naka-wheel chair pa rin ako at hindi makalakad. Hindi malinaw kung babalik ba o hindi ang pakiramdam ng aking mga paa. Makalipas ang ilang buwang pag-aalaga ng pamilya bumilis ang paggaling ko at sinukatan na para makabitan ng artipisyal na paa. Hindi ko kailanman idinahilan ang putol kong paa para hindi gawin ang isang bagay. Alam ko na sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa mabuti at positibong pananaw makakayang gawin ng sinuman ang nais nilang gawin.

Bakit Mormon Ako

Ako ay convert sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Lumaki ako sa simbahang Southern Baptist. Nagsisimba ako noon tuwing Linggo at binabasa araw-araw ang aking Biblia. Madalas akong may tanong noon tungkol sa espirituwal na bagay at parang hindi ko lubusang maunawaan ang mga ito. May tanong ako noon na, “Kung mamatay ang isang kapamilya makikilala ko ba sila sa Langit at sila pa rin ba ang pamilya ko?” “Ano ang mangyayari sa maliliit na bata o sa mga taong walang alam sa mga itinuturo ni Jesus kapag namatay sila? Ipadadala ba sila sa Impiyerno o may pag-asa pa sila?” Kinausap ko ang aking Pastor pero ang sabi niya hindi pa raw namin dapat malaman ang tungkol sa mga tanong na iyon. Habang binabasa ko ang aking Biblia isang gabi, nadaanan ko ang isang talata sa aklat ni Santiago. Sabi roon, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya. Santiago 1:5. Kaya nagpasiya akong manalangin sa Diyos para hingin ang sagot. Inamin ko sa Diyos na wala akong alam at hiniling na ipakita sa akin ang sagot sa marami kong tanong. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking Biblia sa estante at nangakong hindi babasahin iyon hangga’t hindi nasasagot ang tanong ko. Kinabukasan niyaya ako ng boss ko na matalik kong kaibigan na sa kanila maghapunan pagkatapos ng trabaho. Pumunta ako at naupo sa sopa habang nasa kusina silang mag-asawa at inihahanda ang hapunan nang mapayuko ako at nakita roon sa mesa ang Aklat ni Mormon. Noon ko lang ito nakita kaya dinampot ko ito at sinimulan kong buklatin. Nabasa ko na nakita ng isang makabagong Propetang Amerikano na nagngangalang Joseph Smith ang Ama sa Langit at ang kanyang Anak na si Jesucristo at nakausap sila at tumanggap ng mga tagubilin mula sa kanila. Kabilang sa mga sinabi sa kanya ay kung saan matatagpuan ang mga laminang yari sa ginto na naglalaman ng kasaysayan ng sinaunang mga tao. Namangha ako sa aking nabasa. Tinawag na ako ng kaibigan ko para maghapunan at hiniling kong sabihin pa niya sa akin ang tungkol sa kahanga-hangang aklat na iyon ngunit ibinigay na lang niya sa akin ang aklat at sinabing iuwi ko ito at basahin ko mismo. Binago nito ang buhay ko.

Personal na mga Kuwento

Ano na ang matagumpay mong nagawa upang maprotektahan ang iyong pamilya laban sa masasamang impluwensya?

Palagi naming hinihikayat ang aming mga anak na panoorin lamang ang mabubuting palabas sa TV at pelikula, at pakinggan lamang ang mga musika na walang masasamang salita o mahalay na paksa. Hindi namin papayagan sa aming tahanan ang mga pelikulang “R” ang rating. Palagi kong sinisikap na maging pinakamabuting halimbawa sa aking pamilya. Hindi ako kailanman uminom ng alak o nanigarilyo at palaging malusog ang aking pamumuhay. Minsan may nakita akong pitaka na pambabae habang nakabakasyon kami. Nakabukas ang pitaka at nakikita namin ang dadaanin kung hindi man lilibuhing dolyar na naroon. Ginamit ko ang sandaling ito para makapagturo at kaagad na kinuha ang pitaka at kasama ang pamilya ko na nagpunta sa security station at ibinigay ang pitaka para makita ng mga anak ko ang dapat gawin ng isang taong tapat. Makalipas ang 15 minuto ay dumating ang may-ari ng pitaka. Sinusulatan pa namin noon ang report nang dumating siya para alamin kung may nagsauli ng pitaka. Tuwang-tuwa siya nang malaman na isinauli namin ang pitaka at naroon pa lahat ng pera at napaiyak siya. Sinabi niyang buong taon siyang nag-ipon para makapagbakasyon ang kanyang pamilya at alalang-alala siya nang malaman niyang naiwan ito sa sasakyan. Paulit-ulit niya kaming pinasalamatan sa pagiging napakatapat at nakintal ito sa isipan ng aming mga anak. Tungkol sa asawa ko, hindi ko siya kailanman binigyan ng dahilan para magselos. Hindi ako kailanman tumingin sa pornograpiya at hindi ko ito papayagan sa aking tahanan. Iginagalang ko siya at palagi kong tinitiyak na iginagalang din siya ng aming mga anak. Masaya ang aming tahanan at bukas ito sa lahat kaya panatag at komportable sila rito. Marami kaming painting na nakasabit sa dingding na nagpapakita sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa Kanyang mga itinuro. Mahal ko ang pamilya ko at itinuturing ko silang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Mula nang maging miyembro ako ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sinikap kong dumalo sa mga miting ng Simbahan tuwing Linggo. May mga pagkakataon na matindi ang pinsala ko kaya hindi ko kayang magsimba pero binibisita naman ako ng mga miyembro sa ospital o sa bahay. Araw-araw naming binabasang mag-asawa ang aming mga banal na kasulatan at nagdarasal bilang pamilya. Noong maliliit pa ang mga anak namin at kasama pa namin sila sa bahay palagi namin silang kasama sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Bukod sa pagsisimba tuwing Linggo nagtitipon din kaming pamilya sa Lunes ng gabi para magbahagi ng mga espirituwal na aral at kuwento. Sinisikap kong bisitahin ang mga kapitbahay ko minsan sa isang buwan at naglilingkod sa nangangailangan hangga’t maaari. Ang mga Mormon ay mga taong mapagtayo ng Templo at sinisikap naming mag-asawa na magpunta sa Templo nang 1 o 2 beses sa isang buwan. Sinisikap kong manamit nang disente at tinitiyak na hindi ako gumagamit ng salitang nakasasakit ng kalooban. Hindi ako umiinom ng alak at hindi gumagamit ng anumang uri ng sigarilyo. Palagi kong sinisikap na maging mabuting halimbawa ng isang mabuting Kristiyano sa aking pamilya at aking kapwa.