mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sunday

  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi

Tungkol sa Akin

Ako si Sunday. Ipinanganak ako sa Nigeria pero nakatira na ako ngayon sa Austria. Nagtatrabaho ako bilang male Nurse, ang espesyalidad ko ay Geriatrics. Natutuwa akong maglingkod sa matatanda at masaya akong matulungan sila. Ang mga libangan ko ay magsayaw ng Salsa, mag-Nordic walking, at maglingkod. May asawa ako at isang anak na lalaki.

Bakit Mormon Ako

Pinili kong maging Mormon dahil sa Tunay na Ebanghelyo at sa pangangailangan ding mamuhay ayon sa matataas na pamantayan. Nang makilala ko ang mga missionary ayaw ko talagang makinig sa kanila pero isang araw ay ipinasiya kong basahin ang Aklat ni Mormon at nadama ko ang Espiritu. Alam ko na ngayon na ang Diyos ay buhay at si Jesucristo ang Anak ng Diyos. Umuwi ako galing sa eskuwelahan at naghanap ako ng babasahin sa Ingles dahil German ang sinasalita sa eskuwelahan at buong araw ay puro German ang naririnig ko. Naging masamang ugali kong magbasa na nakaupo nang napakatagal. Nakakita ako ng aklat sa Ingles sa kuwarto ko at naupo ako at nagbasa roon nang mahigit isa’t kalahating oras. Pagkatapos ay nakaramdam ako ng sakit, at natanto ko na ang tagal ko na palang nakaupo. Lumabas ako na iniisip ang nabasa ko, at wala pang sampung minuto pagkaraan tinawagan ako ng mga missionary at sinabi sa akin na nasa paligid lang sila at gusto nila akong kumustahin. Pagkatapos ay inanyayahan ko ang mga missionary dahil may sasabihin ako sa kanila. Dumating ang mga missionary at ikinuwento ko iyon sa kanila. Sinabi ng isa sa kanila na naantig ng Diyos ang puso ko.

Personal na mga Kuwento

Mangyaring ibahagi ang iyong damdamin/patotoo tungkol kay Joseph Smith.

Si Joseph Smith ay isang binatilyong gustong malaman ang tunay na Ebanghelyo. Naalala niya ang nakasulat sa Biblia na, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay [na]ng sagana sa lahat.” Humiling nga siya sa Diyos at nasagot ang kanyang tanong. Totoo rin ito sa atin: kung may tanong tayo itanong natin ito sa Diyos na nagbibigay ng karunungan sa buong sangkatauhan. Binasa ko ang Aklat ni Mormon at ipinagdasal kong malaman kung totoo ang kuwentong ito. Tumanggap nga ako ng sagot na ito ay totoo. Naniniwala ako talaga na si Joseph Smith ay totoong propeta ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay natanggap natin ang Doktrina. Maikli ang naging buhay niya pero nakagawa siya ng magagandang bagay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nang sumapi ako sa Simbahan, malugod akong tinanggap ng mga miyembro at sinimulan kong pag-aralan ang mga doktrina ng Simbahan. Ang una kong calling ay magturo sa mga batang Primary. Sa pagtuturo sa mga batang Primary natuto ako ng maraming bagay dahil mas alam nilang lahat ang doktrina kaysa akin. Pagkaraan ng ilang taon tinawag akong maging Secretary sa Young Men. Sa calling na ito nalaman ko ang pamantayan ng Simbahan. Pagkaraan ng ilang taon tinawag ako bilang Secretary sa Men’s movement, kung saan naglingkod ako sa mga miyembrong isinilang sa Ebanghelyo. Doo’y natuto akong mag-home teaching at suportahan at paglingkuran ang bawat miyembro ng aking ward. Pagkaraan ng ilang buwan tinawag akong maglingkod bilang Unang Tagapayo sa Men’s Movement President. Doo’y nagkaroon ako ng oportunidad na bisitahin ang templo sa unang pagkakataon. Pagkaraan ng isang taon at kalahati tinawag ako bilang Men’s Movement President ng Ward. Doo’y nakilala ko ang lahat ng miyembro ng ward at pinaglingkuran ko sila. Nagdaos kami ng maraming aktibidad na sama-sama kami. Ang isa sa mga karanasan ko sa panahong ito ay nang magdaos kami ng Cultural Night at nalaman namin na kaming mga miyembro ay kumakatawan sa maraming bansa sa buong mundo. Ilang taon pagkaraan tinawag akong maging Bishop. Ginawa ko ang lahat para magampanan ang calling ko sa paglilingkod sa mga miyembro, pagtulong, pagtuturo, pagpapahayag ng Ebanghelyo at hindi ko kinaligtaan ang aking pamilya.