mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sterling

  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon

Tungkol sa Akin

Hi, ako si Sterling, ako’y European/Maori, kami ng asawa ko ay may 3 anak, na malalaki na at hindi na sa amin nakatira. Mga alagang hayop ang kasama namin ngayon. May-ari kami ng maliit na motor repair shop sa lungsod, kaya kapwa kami abalang-abala. Nasisiyahan ako sa pagtitipon ng pamilya, na may kasamang kainan siyempre, kapag ako ang nakatoka, paborito kong ihanda ang tradisyonal na Maori Hangi para sa mga kamag-anak at kaibigan. Mahilig din ako sa kamping, pagrerelaks, Pangangaso at Pagtitipon na ginaganap sa labas ng bahay. Hilig ko ring mag-ayos ng mga American Classic car at maglakbay sakay nito. Gusto ko rin ang Road Cycling, gusto ko ang Training, ang Tulin, at ang hamon sa sinasalihan ko. Linggu-linggo ako sa ballroom dancing at gusto kong kasayaw ang asawa ko.

Bakit Mormon Ako

Ang nanay ko ay ikalawang henerasyon ng mga miyembro ng simbahan, siya ang nagbahagi ng Ebanghelyo sa tatay ko. Kaya naituro sa akin ang mga aral ng Ebanghelyo mula noong bata pa ako. Habang lumalaki ako sa ebanghelyo naunawaan ko ang kahalagahan ng mga itinuro ni Jesucristo. Patuloy kong sinusunod ang ebanghelyo ni Jesucristo sa buhay ko, at dito ay naibahagi ko ang ebanghelyo sa asawa ko, at pinalaki namin ang aming mga anak sa Ebanghelyo. Binigyan ako ng Ebanghelyo ng pagkakataong maglingkod. Na maging mas mabuting asawa at ama. Tumanggap ng responsibilidad, at maging malakas ang espirituwalidad.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Marami akong pagkakataong paglingkuran ang mga tao sa loob ng simbahan at sa komunidad sa mga service project, o kahit sa negosyo ko bilang motor mechanic sa mga fundraising at sponsorship, sa pagsuporta sa mga lokal na paaralan at mga kindergarten. Nasisiyahan akong paglingkuran ang mga binibisita ko sa Home Teaching at sa aking Tungkulin sa pamamagitan ng pagpapayo kapag nagsasalita ako sa simbahan. Gusto kong sinusuportahan ang anumang aktibidad na idinaraos ng aming simbahan. Sinisikap kong maging mabuting halimbawa sa mga nakakasalamuha ko sa bawat araw, sa pamamagitan ng pamumuhay ng aking pananampalataya.