mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Stan

  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts

Tungkol sa Akin

Naniniwala ako sa pagtatrabahong mabuti at sa paglilibang din naman. Marami na akong nalikha at nagawang high-thrill amusement ride na makikita ngayon sa halos lahat ng malalaking amusement park sa iba’t ibang panig ng mundo. Hilig ko na ang bumuo at lumikha ng mga bagay mula noong bata pa ako. Gumawa ako ng mga tree hut, swing, at thrill ride gamit ang mga lubid na nakabitin sa mga kamalig para masiyahan ang mga kaibigan ko. Masaya ako kapag napapangiti ko ang mga tao. Kapag hindi ako nagtatrabaho, ako ay die-hard snowmobiler. Walang katulad ang sayang nadarama sa mabilis na pagbaba mula sa tuktok ng bundok na hindi natin sukat akalain noong mga ilang taon na nagdaan. Palaging makapigil-hininga ang kagandahan ng mga bundok--ang mga puno na balot ng niyebe, ang pagkislap ng kristal sa niyebe, at ang maaliwalas na asul na kalangitan. Sa snowmobile, walang mga linya na pipilahan o alikabok o insekto--malinis na hangin lamang! Kapag tag-init, naglalakbay kaming mag-asawa sakay ng motorsiklo at mahigit 30,000 milya na ang nalakbay ng aming Honda Goldwing. Nasisiyahan ako sa magandang daan sa kabundukan, sa amoy ng kapaligiran, at sa pagdampi ng sariwang hangin sa mukha ko. Kaming mag-asawa ay may siyam na anak, at nadagdagan pa ito ng dalawa kalaunan, na itinuturing naming sariling amin. May 23 rin kaming mga apo na kinagigiliwan. Masaya kaming gumagawa nang sama-sama bilang pamilya. Sama-sama naming ipinagdiriwang ang mga pista-opisyal, kabilang dito ang Easter Egg Hunt, Santa Claus party, at Thanksgiving. Marami na kaming nalakbay na lugar nang magkakasama at nasisiyahang makita ang mga bagong lugar at bagong kakilala.

Bakit Mormon Ako

Buong puso akong naniniwala kay Jesucristo at sa Espiritu Santo at sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Alam ko at kinikilala ko na napakagandang pagpapala ang maniwala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, at sa kanyang nagbabayad-salang sakripisyo. Sa proseso ng pagsisisi, lalo kong napahalagahan ang buhay at lahat ng magandang pagpapalang bigay nito. Naniniwala ako sa Aklat ni Mormon dahil talagang nagpapatotoo ito tungkol kay Jesucristo bago ang Kanyang pagsilang, noong nabubuhay Siya dito sa mundo, at pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli. Marami pang ibang dahilan, pero ito ang mga pangunahing dahilan kaya Mormon ako. Nagdulot ito sa akin ng malaking kapayapaan, kagalakan, kaligayahan at tagumpay sa buhay.

Personal na mga Kuwento

Paano ka natulungan ng Espiritu Santo?

Naniniwala ako na tinutulungan ako ng Espiritu Santo sa bawat araw ng buhay ko magmula nang magsisi ako. Nang sikapin kong mabuti na sundin ang kanyang mga pahiwatig, nakatanggap ako ng walang hanggang mga pagpapala sa aking mga imbensiyon, sa lahat ng pakikipag-ugnayan ko at sa aking buhay may-asawa at sa ugnayan namin sa pamilya---sa mga anak ko at mga apo. Malakas ang patotoo ko tungkol sa dakilang papel ng Espiritu Santo sa buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naglilingkod ako bilang pinuno sa aking ward, na binubuo ng mga binata at dalaga na edad 18 hanggang 30. Masaya kami palagi, bukod sa pag-aaral pa ng tungkol kay Cristo at sa kanyang mga itinuro. Tumutulong ako sa pagpaplano ng masaya at makabuluhang mga aktibidad kung saan lalo nilang nakikilala ang bawat isa at nagiging magkakaibigan. Marami na rin akong matatagal nang kaibigan dahil sa pakikihalubilo ko sa mabubuting kabataang ito.