mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jingyi Shi 石靜怡

  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi

Tungkol sa Akin

Ako’y isang journalist. Nagsusulat ako ng mga balita tungkol sa pagbibiyahe at pagkain sa website. Ang araw-araw na interbyu ay nagpapaalab sa aking buhay. Marami akong pagkakataong kumain sa mga restawran at tikman ang lahat ng klase ng pagkain pero ang pinakamahalaga ay ang mga salita ng Panginoon dahil pinupuspos nito ng espirituwalidad ang aking buhay.

Bakit Mormon Ako

Nagsisimba kami ng kapitbahay ko sa Presbyterian Church noong bata pa ako. Nagpunta sa bahay namin ang mga LDS missionary noong dose anyos ako. Nagsimulang magpaturo ang ate ko tungkol sa ebanghelyo at sinabihan din niya akong magpaturo. May sinabing masama sa akin ang pastor ng Presbyterian Church tungkol sa simbahang LDS. Litung-lito ako noon. Kahit dose anyos lang ako, inanyayahan pa rin ako ng mga missionary na magdasal para malaman kung totoo ang simbahan o hindi. Isang gabi lumuhod ako at napaiyak sa pagdarasal, at sinabi ko sa Ama sa Langit: Gusto ko lang pong magpunta sa inyong simbahan, ipaalam lang po ninyo sa akin ang dapat kong gawin. Kinabukasan,dumalo ako sa sacrament meeting ng simbahang LDS. May kinanta akong awitin na ang sabi sa mga titik ay “Totoo ito.” Noon ko nalaman sa puso ko na sinagot ng Ama sa Langit ang aking panalangin. Nagpapasalamat ako sa pagtulong sa akin ng mga missionary na magkaroon ng patotoo kahit napakabata ko pa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa simbahan, maraming pagkakataong maglingkod. Dahil ang mga paglilingkod na ito ay nagtuturo at nagpapalago sa akin, tinutulungan din ako nito na hindi maging makasarili. Sa tulong ng Diyos alam ko na magagawa ko ang anuman. Alam ko na ito ay Kanyang gawain.