mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sherri Patterson McRae

  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae

Tungkol sa Akin

Ako ay may limang anak: tatlong lalaki at dalawang babae. May apat akong anak na nakakarinig at isang hindi! Kahanga-hanga ang asawa ko at palagi niya akong pinasasaya! Ako ay may tatlong apo at may dalawa pang malapit nang ipanganak! Naglalaro ako ng ALTA tennis kasama ang mababait na grupo ng kababaihan. Tennis ang isa sa mga paborito kong gawin. Pero ang paglalaro ng badminton kasama ang pamilya ko ay di pahuhuli sa hilig ko sa paglalaro ng tennis. Mahilig din akong mag-bake at sumubok ng mga bagong resipe. Gusto kong pinasasaya ang pamilya ko sa paghahain sa kanila ng mga bagong minatamis. Mahilig din akong magdaos ng mga party at sinisiguro kong nasisiyahan ang lahat. Gusto ko ring nagtuturo ng sign language sa bahay ko para sa mga gustong matutong makipag-ugnayan sa mga Bingi o may problema sa pandinig.

Bakit Mormon Ako

Isa akong Mormon dahil na rin sa ipinanganak ako sa Simbahang ito. Napakasaya ko na nabinyagan ako noong walong taong gulang ako. Pero ang totoo, lahat tayo ay mga convert sa Kanyang ebanghelyo at dapat na magtamo ng sariling patotoo sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Kapag nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan o nakikinig sa mensahe sa simbahan, alam kong sumusunod ako sa Kanya dahil sa nadarama kong saya. Alam kong mahal tayo ng Ama sa Langit gaya ng pagmamahal Niya sa mga tao noong unang panahon. Ang pagkakaroon ng buhay na propeta sa mundo ngayon ay napakahalagang aspeto ng Simbahang ito. Alam ko na sinasabi sa atin ni Pangulong Monson ang mga bagay na gusto ng Ama sa Langit na malaman at gawin natin. Napakahalaga nito sa akin! Gayundin, ang kaloob na Espiritu Santo na natatanggap namin sa binyag ang pinakamagandang kaloob sa akin. Ang Espiritu Santo ay laging nariyan para samahan at gabayan ako basta’t karapat-dapat ako. Lubos akong pinagpala ng kaloob na ito dahil ako ay binibigyang-babala, hinihikayat, pinasisigla at ginagabayan nito. Alam kong ito ang Kanyang Simbahan, at alam ko ito dahil nadarama ko ito sa kaibuturan ng aking puso. Nadarama ko ito sa tuwing yakap ko ang mga anak ko, nagdarasal, o nakikinig sa isa sa Kanyang mga lingkod na nagtuturo ng tamang alituntunin. Mahal ko ang aking pamilya at alam ko na maaari kaming magkasama-sama sa walang-hanggan kung masunurin kami sa buhay na ito. Mahal na mahal ko ang pamilya ko, pero higit pa roon ang pagmamahal sa atin ng Ama sa Langit. Pinagpala ng kaalamang ito ang buhay ko at ibinibigay ang lakas na kailangan ko para lumigaya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong ipamuhay ang aking pananampalataya sa pagtuturo ng mga alituntunin ng ebanghelyo sa aking pamilya. Gusto kong matutuhan ng mga anak ko na ang pagsunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit ay hindi naghihigpit kundi naghahatid ng kaligayahan at kapayapaan. Ang panalangin ng pamilya at pagsasama-sama ay priyoridad namin. Sa pagdanas namin ng mga pagsubok at hirap sa buhay, nakapapanatag na malaman na hindi kami nag-iisa at mahahanap namin ang mga sagot sa aming mga tanong sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Naglilingkod ako sa aming kongregasyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga miyembrong Bingi ay may interpreter kapag kailangan nila ito. Nakasisiyang malaman na ang Panginoon ay nagbibigay ng paraan para matutuhan ng lahat ng Kanyang mga anak ang Kanyang ebanghelyo. Kasiyahan ko ang maglingkod sa ganitong paraan at bigyan ng pagkakataon ang iba na paglingkuran ang ating mga kapatid na Bingi.