mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Shawni

  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier

Tungkol sa Akin

Ako ay isang maybahay at may limang anak—isang anak na lalaki na sinundan ng apat na babae. Buong buhay ko ay inasam kong maging ina, at heto ako ngayon, sa gitna ng maraming bagay. Sadyang sinisikap kong gampanan ang pagiging ina, at tagapagtaguyod ako ng masayang pamumuhay sa pagganap sa tungkulin ng isang ina. Gustung-gusto kong isinusulat ang mga iniisip at mga ideya ko sa aking blog (71toes.blogspot.com). Gusto ko rin ang photography, at kahit tumigil na ako sa professional photography ilang taon na ang nakalilipas nang matanto kong inuubos nito ang oras ko para sa aking pamilya, gustung-gusto ko pa rin itong gawin kapag ang mga anak ko ang aking mga modelo.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa pamilyang matatag sa relihiyong Mormon. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng mga magulang na nagpalaki sa akin at nagturo na mahalin ko ang aking Tagapagligtas at sikaping gawin ang tulad ng Kanyang gagawin. Lubos ang pasasalamat ko sa mga alituntuning pinaniniwalaan ko. Natulungan ako ng pananampalataya ko sa paggawa ng mahihirap na desisyon at tinulungan ako nito na madama ang kaugnayan ko sa Diyos dahil alam kong nariyan Siya at nagmamalasakit Siya sa aking bilang isang indibiduwal.

Personal na mga Kuwento

Ano ang pag-asa at ano ang inaasam mo?

Marami akong natutuhan tungkol sa pag-asa nitong huling ilang taon mula nang matuklasang may kakaibang genetic syndrome ang aming anak na babae. Nahahabag ako sa mga taong nagdaranas ng lungkot at may problema sa kalusugan ng kanilang mga anak, ngunit hindi ko kailanman naisip na AKO rin ay magkakaroon ng ganitong problema. Nang masuri na may ganitong sakit ang aming anak, nakadama ako ng kahungkagan sa buhay ko. Ngunit sa paggunita ko sa nakaraan, naisip ko ang katatagan at pagkakaisa na nangyari sa aming pamilya dahil umaasa kami sa magandang mangyayari sa hinaharap. Natanto ko na tinulungan ako ng Diyos sa mahihirap na sandali ng aking buhay at na mapalalakas tayo ng mga pagsubok.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagsisimba kaming pamilya tuwing Linggo. Sama-sama kaming nagbabasa ng mga banal na kasulatan tuwing umaga bago pumasok sa eskuwela. Nananalangin kaming pamilya. Lahat ng bagay na ito ay tumutulong sa amin na ipamuhay ang aming pananampalataya ayon sa pinaniniwalaan namin na nais ng Diyos na gawin namin. Ipinaaalala nito na dapat naming kaibiganin ang ibang tao at mahalin sila gaya ng pagmamahal ni Cristo. Tinutulungan kami nito na huwag manghusga at mahalin na lamang ang mga nakapaligid sa amin sino man sila.