mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sergio

  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa katimugang bahagi ng Mexico at nagpunta sa Estados Unidos sampung taon na ang nakalilipas para mag-aral sa kolehiyo. Dito ko nakilala at pinakasalan ang isang kahanga-hangang babae at ngayon kami ay may apat na magagandang anak. Masaya kaming magkakasama bilang pamilya. Gusto kong nakikipaglaro sa mga anak ko, nakikipagdeyt sa asawa ko, nanonood ng college football at international soccer. Natutuwa akong matutuhan ang lahat ng tungkol sa mundong ating ginagalawan, mula sa musika at sining hanggang sa siyensya at biology. Tumanggap ako ng bachelors degree sa Microbiology at Molecular Biology at Ph.D. sa Microbiology na nakatuon sa Cancer Cell Biology. Ang pagkatuto ay palaging magiging sentro ng buhay ko.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa mapagmahal na pamilyang Mormon kung saan ko natutuhan ang tungkol sa buhay at mga aral ni Jesucristo. Hindi ko kailanman pinagdudahan na buhay ang ating Tagapagligtas ngunit noong tinedyer ako, gaya ng nangyayari sa karamihan sa mga kabataan, sinisikap kong tuklasin ang sarili ko, kung sino ako. Dahil lumaki akong Mormon, ang pagtuklas para sa sarili ko kung totoo ang lahat ng itinuro sa akin at pinaniniwalaan ko tungkol sa Aklat ni Mormon at kay Joseph Smith ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Nagpasiya akong lumapit sa pinagmumulan ng lahat ng kaalaman at direktang itanong sa Diyos kung ang Aklat ni Mormon ay totoo at kung si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Gumugol ako ng ilang linggo sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan, sa pagninilay sa mga bagay na ito at pagdarasal na humihingi sa Diyos ng patnubay. Nalalaman na Siya ay aking Ama, nagtiwala akong sasagutin Niya ang tanong ko. Biniyayaan kalaunan ang aking pananampalataya at ibinigay ang sagot. Ang natanggap kong sagot ang nagpabago ng aking buhay at pinagmulan ng maraming kagalakan at kaligayahan. Magmula nang araw na iyon, nalaman ko na ako ay anak ng Diyos at na mahal Niya ako at malaki ang malasakit Niya sa akin para sagutin ang aking mga dalangin. Magmula nang araw na iyon, nalaman ko sa sarili ko na si Joseph Smith ay tinawag ng Diyos na maging makabagong propeta at ang Aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Jesucristo. Ang kaalamang ito ay muling pinagtibay sa buhay ko nang maraming beses mula nang unang maranasan ko iyon at naging batayan ng pagkatao ko ngayon at ng kaligayahang natatamasa ko sa buhay. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos, alam kong hindi lang ako ang may ganitong karanasan. Maaaring hangarin nating lahat na tumanggap ng patnubay na magpapabago ng buhay mula sa ating Ama kung handa tayong lumapit sa kanya sa panalangin, naniniwala na maaari nating tanggapin ito. Iyan ang dahilan kung bakit Mormon ako.

Personal na mga Kuwento

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

Ang regular na panalangin ng pamilya at pag-aaral ng banal na kasulatan ay nakatulong upang lalong magkasundo ang aming pamilya. Para bang kapag matapat nating ginawa ang dalawang bagay na ito ay madaragdagan ang ating pasensya at pagmamahal sa ating mga anak at mas gumagawa sila nang mabuti at mabait at mapagmahal sa isa’t isa. Ang sama-samang pagkain ng pamilya ay nakatulong din para lalong magkaroon ng pagkakasundo sa aming tahanan. Ang pagkakataong kausapin at pakinggan ang isa’t isa sa hapag-kainan ay lalong naglapit sa amin at mas naging bukas ang komunikasyon sa aming tahanan. At panghuli, ang pag-iisip kung paano sasaya ang pagsasama ng pamilya, paglalaro ng mga board game sa tahanan o kasiyahan sa mga gawain sa labas ng bahay, ay talagang epektibo sa pagkakaroon ng pagkakasundo sa aming tahanan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap na matularan ang paraan ng pamumuhay ni Jesucristo. Halimbawa, madalas kong maalala ang isa sa Kanyang mga turo na kilala bilang “ginintuang aral” na, nagsasabing gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo (Mateo 7:12). Ito ay simple ngunit makapangyarihang katotohanan na patuloy na nagpapala sa aking buhay. Ito ang gabay ko sa pakikitungo ko sa lahat ng nakapaligid sa akin, sila man ay pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho o mga estranghero.