mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sarah

  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill

Tungkol sa Akin

Gustung-gusto kong magbiyahe at magpunta sa mga bagong lugar at makakilala ng mga bagong tao, pumunta ako sa South America ilang taon pa lamang ang nakalilipas at nag-trekking sa Inca Trail. Bagong kasal ako at ngayon masaya kaming nagpaplano ng mga biyahe ng asawa ko. Mahilig akong magbasa at magluto at mag-bake. Gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo balang araw, siguro isang bed and breakfast o kaya naman cake shop pagtanda-tanda ko. Gustung-gusto kong kasama ang pamilya ko at ang paborito kong bahagi ng taon ay ang taunang ski trip namin kung may panahon kami. Dagdag pa sa mga hobby ko, nagtatrabaho rin akong bilang isang fulltime IT professional para sa isang internasyonal na kumpanya.

Bakit Mormon Ako

Bilang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw naniniwala at nananampalataya ako kay Jesucristo at sa Diyos. Naniniwala akong may layunin tayo dito sa mundo at maaari tayong mamuhay muli kasama ang ating mga pamilya sa kawalang-hanggan pagkamatay natin. Nagbigay sa akin ng layunin sa buhay ang pagiging miyembro ko ng simbahan. Ang kaalamang may Diyos at makapagbibigay Siya ng alo at kaligtasan ay nagdulot ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay ko at sa pamilya ko. Binasa ko ang Aklat ni Mormon, at ipinanalangin kong malaman kung totoo ito. Sa pamamagitan ng panalangin at personal na paghahayag, nalaman kong ito ay totoong aklat at isa pang tipan ni Jesucristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Normal lang ang buhay ko, nagtatrabaho ako ng 5 araw kada linggo at gusto akong kasama ang mga kaibigan at pamilya ko. Pero tuwing Linggo ng umaga nagsisimba ako at araw-araw ay nagsisikap na nagbabasa ng Aklat ni Mormon at nagdadasal sa Diyos. Gustung-gusto ko ang maging bahagi ng isang simbahan at natutuwa akong makasama ang ibang mga miyembro ng simbahan. Ngayon nangangasiwa ako ng isang lokal na program ng simbahan para sa mga kabataang babae edad 12-18. Nagbibigay ito sa kanila ng inspirasyon at ligtas na lugar na mapupuntahan lingu-lingo.