mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sally Anne

  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks

Tungkol sa Akin

Ako’y ina ng tatlong malalaki nang anak na mahal ko at hinahangaan nang todo. Ako’y may 10 apo na espesyal sa lahat ng paraan at nagbibigay galak sa aking buhay. Hilig ko ang magbiyahe at sa ngayon ay may-ari ng isang mental health agency. Gustung-gusto kong tinutulungan ang mga walang pag-asa at inaalipusta at palakasin ang loob ng iba. Mahal ko ang buhay at lahat ng idinudulot nito.

Bakit Mormon Ako

Ang paghahanap ng pagmamahal sa mga maling lugar at pagsisikap na tuklasin kung sino ako ang nakahikayat sa akin para umasa sa iba’t ibang relihiyon, mga tao at bagay. Ang mga missionary ang kinasangkapan sa pagtuturo sa akin kung sino ako, saan ako nanggaling at saan ako pupunta. Tuwang-tuwa akong matuklasan ang katotohanan. Kapag naguguluhan ang iyong kalooban, at nagkukunwari kang masaya, hindi ito maganda. Sa ebanghelyo ko natagpuan ang kaligayahan! Sa wakas ay nasagot ang matatagal ko nang katanungan. Habampanahon akong magpapasalamat dahil dito.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Masaya akong kapiling ang pamilya ko. Matagal bago ko natanto kung gaano kahalaga ang pamilya. Dahil iyon sa akin ... makasarili ako noon pero alam kong sila ang yaman ko! Iginagalang ko ang kanilang oras at kalagayan at kapag nawawalan sila ng pag-asa, tinutulungan ko sila. Mahalaga ang pamilya! Nakakatuwang makitang may bahagi ng pagkatao ko sa bawat isa sa kanila. WOW!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Apat na taon na akong guro ng ebanghelyo at nasisiyahan na naibabahagi ko ang ebanghelyo tuwing Linggo. Ang banal na kasulatan ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi mo makikita sa iba.